ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Artykuły w etykietach: podatek od czynnosci cywilnoprawnych
Podatki

Pytanie: Jakie są skutki podatkowe udzielenia pożyczki spółce z o.o. przez jej udziałowców?

Spółka z o.o. zajmująca się pośrednictwem finansowym (chwilówki) posiada następujące kapitały:
1.    Kapitał podstawowy: 100.000,00 zł
2.    Kapitał zapasowy: 500.000,00 zł
3.    Zyski niepodzielone z lat ubiegłych: 1.000.000,00 zł
4.    Zysk za rok 2013: 1.000.000,00 zł
5.    Razem kapitały przed zatwierdzeniem bilansu i wypłaty dywidendy 2.600.000,00 zł.
Zarząd w porozumieniu z wszystkimi udziałowcami (A, B, C, D, E) podjął decyzję o zaciągnięciu pożyczki od udziałowca A (posiadającego 35% udziałów) na kwotę 100.000 zł oraz od udziałowca C (15% udziałów) na kwotę 50.000 zł. Odsetki w wysokości 15% od pożyczki mają być wypłacane miesięcznie.

Opublikowane w PCC
piątek, 17 maja 2013 13:28

Kupno mieszkania a wysokość podatku

Stawka podatku dla umowy sprzedaży: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, wynosi 2%.

Opublikowane w PCC

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis ustanawiający przedawnienie zobowiązania podatkowego powstałego z tytułu zawarcia umowy pożyczki i jego ponowne powstanie od tej samej czynności cywilnoprawnej jest zgodny z zasadą demokratycznego państwa prawnego (P 41/10).

Opublikowane w PCC

Prawo wspólnotowe dostatecznie precyzyjnie zakazuje opodatkowania operacji kapitałowej, polegającej na podwyższeniu kapitału, jakiej dokonała spółka, zaś prawodawca krajowy nie może tego zakazu pominąć. Obecnie NSA podjął zawieszone wcześniej postępowanie w sprawie Pak‑Holdco.

Opublikowane w PCC

Dyrektywa 69/335 wyłączająca opodatkowanie podatkiem kapitałowym czynności zmiany umowy spółki dotyczy również Polski. Celem wspomnianej Dyrektywy jest ograniczenie w jak największym stopniu skutków podatku kapitałowego dla swobody przepływu kapitału.

Opublikowane w PCC
wtorek, 06 kwietnia 2010 00:20

Stawki podatkowe 2010

Sprawdź stawki podatków obowiązujące w roku 2010.

Opublikowane w Stawki podatkowe
poniedziałek, 29 sierpnia 2011 17:11

Stawki podatkowe 2012

Sprawdź najważniejsze stawki podatków na 2012 r.

Opublikowane w Stawki podatkowe
czwartek, 22 września 2011 16:16

PCC od umowy sprzedaży udziałów

Obowiązku podatkowego nie uchyla ani odstąpienie od umowy, ani jej zgodne rozwiązanie.

Nie miał racji podatnik twierdząc, że podatek uiszczony został nienależnie, żadna bowiem z dokonanych czynności nie była umową sprzedaży i nie stanowiła tym samym przedmiotu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie miał on też racji twierdząc, że skoro warunkiem, aby udziały stały się jego własnością, była zapłata przez niego umówionej ceny, do dnia wskazanego w umowach, a ponieważ umowy te nie zawierały zobowiązania kupującego do zapłaty ceny, co jest niezbędnym elementem składowym każdej umowy sprzedaży, nie doszło w ogóle do ich zawarcia.

Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 września 2011 r. (II FSK 598/10).

Opublikowane w PCC
piątek, 19 sierpnia 2011 11:01

Wystawienie weksla a PCC

Wystawienie weksla jest wyłączone z podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli nie łączy się z nim żadna inna czynność cywilnoprawna. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 sierpnia 2011 r. (II FSK 380/10).

Opublikowane w PCC
poniedziałek, 03 stycznia 2011 15:52

Stawki podatkowe 2011

Sprawdź stawki podatków obowiązujące w 2011 r.

Opublikowane w Stawki podatkowe
Strona 1 z 2
powrót Podatki Artykuły w etykietach: podatek od czynnosci cywilnoprawnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________