ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Artykuły w etykietach: przedawnienie
Podatki

Trybunał Konstytucyjny w dniu 18 lipca 2013 r. rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą zasad opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach.

Opublikowane w Inne

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe tylko wówczas, gdy podatnik, płatnik lub inkasent został o tym postępowaniu zawiadomiony. Tak wynika z nowych regulacji wprowadzonych do Ordynacji podatkowej, które zaczną obowiązywać od dnia 12 października 2013 r. Nakładają one nowe obowiązki formalne na organy podatkowe.

Opublikowane w Inne

Stosowanie hipoteki przymusowej w wypadku  "uzasadnionej obawy niewykonania zobowiązania podatkowego" jest zgodne z konstytucją. Sprzeczne z ustawą zasadniczą jest natomiast całkowite wyłączenie przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Takie stosowanie hipoteki prowadzi do nieprzedawnienia się zobowiązań nią zabezpieczonych, a wszystkie zobowiązania powinny przedawniać się z upływem 5 lat.

Opublikowane w Inne

Sprawdź czy trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki zawartej w 2004 r. niezgłoszonej do opodatkowania.

Opublikowane w PCC

Tylko na okres przejściowy, tj. do końca 2012 r., został skrócony okres (do dwóch lat) obowiązkowego przechowywania kopii dokumentów kasowych sporządzanych przez kasę na nośniku papierowym. Obecnie kopie paragonów należy przechowywać według zasad ogólnych, 5 lat.

Opublikowane w VAT
czwartek, 10 stycznia 2013 19:53

Przedawnienie składek na ZUS i KRUS

Z dniem 15 stycznia 2013 r. wejdą w życie przepisy umożliwiajace umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia społeczne w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego urząd skarbowy nie może go już sprawdzać. Tak brzmi wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 października 2012 r. (II FSK 523/11).

Opublikowane w Inne

Roszczenie o odszkodowanie z tytułu otrzymywania niższej emerytury wskutek wydania przez pracodawcę niewłaściwego świadectwa pracy oraz niewydania zaświadczenia o pracy górniczej przedawnia się na podstawie art. 291 §1 Kodeksu pracy. Tak uznał w uchwale z dnia 19 stycznia 2011 r. skład 7 sędziów Sądu Najwyższego (I PZP 5/10). Okres przedawnienia jest zatem dużo krótszy.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
poniedziałek, 14 listopada 2011 19:38

Skrócenie okresu przedawnienia składek do ZUS i KRUS

Ustawa tzw. deregulacyjna przewiduje skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS. Skróci to o połowę okres przechowywania dokumentów ubezpieczeniowych.

Nastąpi też zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji o zapłaconych składkach do ZUS i NFZ z imiennych raportów miesięcznych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
poniedziałek, 01 sierpnia 2011 13:04

Nowe zasady przedawnienia należności składkowych ZUS

Od dnia 20 lipca 2011 r. poszerzony został katalog przypadków wydłużających bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do należności składkowych. Obok dotychczas obowiązujących przypadków, zawieszenie biegu terminu przedawnienia ma zastosowanie w przypadku decyzji ustalających obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek oraz obowiązku opłacania składek na te ubezpieczenia.

Dodatkowo zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące zwrotu i przedawnienia składek nienależnie opłaconych. Zgodnie z nowymi przepisami nienależnie opłacone składki ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
Strona 1 z 2
powrót Podatki Artykuły w etykietach: przedawnienie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________