ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Opłaty lokalne Opłata targowa od wesołych miasteczek i cyrków

środa, 12 października 2011 10:23

Opłata targowa od wesołych miasteczek i cyrków

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Czy należy pobierać opłatę targową od automatów z grami, wesołych miasteczek które są na sezon letni rozstawiane na dzierżawionych gruntach od robienia tatuaży, od usług gastronomicznych?

Ekspertax odpowiada: Do zapłaty opłaty targowej zobowiązane są wymienione w przepisach podmioty korzystające z targowiska w celu sprzedaży produktów. Nie podlegają opłacie targowej podmioty, które na targowisku nie dokonują sprzedaży, lecz świadczą wyłącznie usługi.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki wyżej wymienione, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

W orzecznictwie przyjmuje się, że dla ustalania pojęcia "dokonywanie sprzedaży" nie jest istotne, czy dana osoba lub jednostka sprzedała oferowany towar, czy też żadna transakcja nie została sfinalizowana. Sama gotowość dokonywania sprzedaży (zajęcie miejsca na targowisku i wyeksponowanie towaru), jest wystarczającą przesłanką do poboru opłaty targowej. Sformułowanie art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oznacza, że każdy wymieniony w tym przepisie podmiot korzystający z targowiska w celu sprzedaży produktów jest zobowiązany do zapłacenia opłaty targowej.

Ponieważ przepis art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje wyraźnie na "dokonywanie sprzedaży", przyjmuje się, iż nie można pobierać opłaty targowej od każdej działalności gospodarczej prowadzonej na targowisku. Jedynie zawieranie umów sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego i czynności zmierzające do jej zawarcia nakładają na podmioty wykonujące te czynności obowiązek uiszczenia opłaty. Tym samym - nie podlegają opłacie targowej podmioty, które na targowisku nie dokonują sprzedaży, lecz świadczą wyłącznie usługi.

W uchwale nr 1/I/2004 r. RIO (Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2004, nr 4) wskazał, że stanowi naruszenie art. 15 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustanowienie przez radę miasta opłaty targowej od wesołego miasteczka i cyrku.

Podstawa prawna:
· art. 15, 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.).

Dorota Ryterska, prawnik

powrót Podatki Opłaty lokalne Opłata targowa od wesołych miasteczek i cyrków

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________