ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Opłaty lokalne Nadpłata opłaty targowej jest oprocentowana

wtorek, 26 czerwca 2012 10:38

Nadpłata opłaty targowej jest oprocentowana

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnikowi, który dokonał nadpłaty podatku niepodlegającego systemowi deklarowania, np. w opłacie targowej, także przysługuje żądanie naliczenia oprocentowania. Takie stanowisko zajął w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2012 r. (I SA/Bd 269/12).

Podatniczka wystąpiła o stwierdzenie nadpłaty w opłacie targowej za prawie 3 lata wskazując, że prowadzi działalność w wynajętym pawilonie i z tego tytułu uiszczała opłatę targową, do czego nie była zobowiązana.

Organ podatkowy odmówił stwierdzenia nadpłaty w opłacie targowej. Rozpatrując złożone odwołanie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie.

Sąd w wydanym w sprawie wyroku z dnia 23 maja 2012 r. (I SA/Bd 269/12) wskazał, że prawodawca w sposób jednoznaczny ustalił możliwość stwierdzenia nadpłaty w daninie publicznoprawnej, która nie podlega systemowi deklarowania oraz termin jej zwrotu.

Prima facie wydawać by się mogło, że literalna analiza art. 78 Ordynacji podatkowej normującego naliczenie oprocentowania prowadzi do stwierdzenia, że nie zawiera on przepisu, na podstawie którego przysługiwałoby podatnikowi oprocentowanie takiej nadpłaty.

Oprócz art. 78 §3 pkt 3 lit. a ww. ustawy, który przewiduje oprocentowanie z tytułu niedokonania zwrotu nadpłaty w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę (nie znajduje on jednak zastosowania w stanie faktycznym sprawy) jedynym przepisem, który mógłby ewentualnie być brany pod uwagę, gdyż odwołuje się on wprost do treści art. 77 §1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, jest art. 78 §3 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej.

Stanowi on, że oprocentowanie przysługuje w przypadkach przewidzianych w art. 77 §1 pkt 2 i pkt 6 - od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją), jeżeli decyzja stwierdzająca nadpłatę nie została wydana w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, chyba że do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczynił się podatnik, płatnik lub inkasent.

Wskazać jednak należy, że powołany przepis także odwołuje się do korekty zeznania (deklaracji). Jednak dalsza analiza omawianego przepisu, uwzględniająca treść art. 77 §1 pkt 2 i 6, szczególnie ostatniego z tych przepisów, dowodzi, że zwrot zawarty w art. 78 §3 pkt 3 "wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją)" może dotyczyć wyłącznie art. 77 §1 pkt 6 Ordynacji podatkowej, bowiem w treści tego ostatniego następuje odesłanie do art. 75 §3 i za jego pośrednictwem dalej do art. art. 75 §2 pkt 1 lit. b, który to przepis dotyczy deklaracji innych niż wymienione w art. 73 §2 pkt 2 i 3, a więc dotyczy wszystkich innych funkcjonujących w systemie podatkowym zeznań (deklaracji).

Skonstatować zatem wypada, że zwrot "wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją)", pomieszczony w art. 78 §3 pkt 3 Ordynacji podatkowej, odnosi się jedynie do art. 77 §1 pkt 6, zatem art. 77 §1 pkt 2 dotyczy wyłącznie zwrotu nadpłat w daninach niepodlegających deklarowaniu.

Nie można zatem przyjąć dokonując wykładni art. 78 § 3 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej, że zwrot "wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją)" odnosi się do normy, o której mowa w art. 77 §1 pkt 2 ww. ustawy, bowiem przepis ten nie miałby żadnego znaczenia normatywnego, byłby pusty.

Warto w tym miejscu przywołać jedną z zasad wykładni przepisów prawa, która przyjęła się w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, stanowiąca, że nie jest dopuszczalne interpretowanie przepisu w taki sposób, który pozbawiałby część tego przepisu znaczenia prawnego, zgodnie z łacińską sentencją per non est (nie wolno jest interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne).

Przykładem takiego orzecznictwa może być uchwała Trybunału Konstytucyjnego, w której Trybunał uznał za niezgodną z założeniem o racjonalności prawodawcy, leżącym u podstaw poprawnej wykładni przepisów prawa takiej wykładni, która prowadziłaby do wniosku, że pewien fragment przepisu [...] należałoby uznać za całkowicie zbędny (por. uchwałę TK z dnia 14 czerwca 1995 r., W 19/94).

Godzi się zatem zauważyć, że podatnikowi, który dokonał nadpłaty podatku niepodlegającego systemowi deklarowania, np. w opłacie targowej, także przysługuje – wbrew literalnej treści art. 78 §3 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej – żądanie naliczenia oprocentowania.

Nie do przyjęcia jest bowiem sytuacja, w której ustawodawca przewiduje możliwość stwierdzenia nadpłaty w takich daninach, jak opłata targowa oraz określa termin jej zwrotu, natomiast w przypadku opóźnienia organu w oddaniu nadpłaty nie ma możliwości zrekompensowania tego opóźnienia poprzez przyznanie stronie stosownego wynagrodzenia w formie oprocentowania nadpłaty.

Brak jest podstaw do różnicowania sytuacji podatników składających deklaracje w zakresie płaconych podatków i podatników nieskładających takich deklaracji ze względu na naliczanie oprocentowania w przypadku "podatków deklarowanych" i jego nienaliczanie w przypadku "podatków niedeklarowanych".

Zróżnicowanie podatników w zakresie oprocentowania nadpłaty ze względu na system deklarowania należności publicznoprawnych, stanowi, w ocenie Sądu, naruszenie zasad konstytucyjnych: demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji), zasady ochrony własności (art. 21 Konstytucji), oraz zasady równości podatników wobec prawa (art. 32 Konstytucji).

W przekonaniu Sądu organ odwoławczy zasadnie uznał, że strona przyczyniła się do opóźnienia w zwrocie nadpłaty, gdyż wniosek o stwierdzenie nadpłaty z 9 listopada 2007 r. sprecyzowała dopiero 2 lipca 2008 r. wskazując element istotny wniosku – okres, za który żąda nadpłaty w opłacie targowej.

Strona od samego początku, była wzywana przez organ I instancji do przedstawienia dowodów uiszczenia opłat targowej. Tym samym odmowę oprocentowania nadpłaty Sąd uznał za uzasadnioną.

powrót Podatki Opłaty lokalne Nadpłata opłaty targowej jest oprocentowana

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________