ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Opłaty lokalne Wchodzi w życie nowa opłata. Już od 1 lipca 2013

poniedziałek, 11 marca 2013 18:21

Wchodzi w życie nowa opłata. Już od 1 lipca 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 lipca 2013 r. pojawi się nowa opłata lokalna na rzecz gminy. Opłata za gospodarowanie odpadami. Rada gminy określi w drodze uchwały wysokość obwiązującej na jej terenie opłaty.

Niższe stawki opłaty będą obowiązywały za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Na radę gminy nałożony został obowiązek określenia niższych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku odbioru selektywnego:

  • podstawową – dla odpadów niesegregowanych oraz
  • niższą w stosunku do niej – dla odpadów segregowanych (zbieranych i odbieranych w sposób selektywny).

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowić iloczyn stawki rzeczywistych kosztów ponoszonych przez gminę w związku z odpadami komunalnymi oraz:

  • liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość albo
  • ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
  • powierzchni lokalu mieszkalnego.

Każda gmina zobligowana została do wyboru jednej metody.

Należy przy tym zauważyć, że zamieszkiwanie w danej miejscowości nie pokrywa się z pojęciem zameldowania w danej miejscowości (który to obowiązek zniknie od 1 stycznia 2014 r.). Zatem to nie zameldowanie będzie kryterium wysokości ww. opłaty.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowić iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada gminy, jako organ właściwy do określenia w drodze uchwały wysokości opłaty, ustali również inne warunki jej ponoszenia uwzględnieniu warunków miejscowych, terminu oraz częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, tak jak inne opłaty lokalne (targowa, uzdrowiskowa, miejscowa, od posiadania psów), przy czym z pobranych opłat gmina ma pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

powrót Podatki Opłaty lokalne Wchodzi w życie nowa opłata. Już od 1 lipca 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________