ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Opłaty lokalne Maksymalne stawki podatków lokalnych na 2014

środa, 04 września 2013 11:06

Maksymalne stawki podatków lokalnych na 2014

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych ustalają w drodze uchwały rady gminy. Wysokość tych podatków i opłat nie może jednak przekraczać granicy określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów. W 2014 r. nastąpi wzrost maksymalnych stawek obowiązujących podatków gminnych.

Nowe maksymalne stawki podatków lokalnych będą w 2014 r. wyższe o 0,9%.

Podatek od nieruchomości

1) W 2014 r. uchwalona przez radę gminy maksymalna stawka podatku od nieruchomości nie może przekroczyć:

 • 0,89 zł za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (obecnie 0,84 zł);
 • 4,56 zł za 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, które są zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne ( w zeszłym roku 4,33 zł);
 • 0,46 zł za pozostałe grunty w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (obecnie 0,43 zł).

2) Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych - 0,74 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (obecnie 0,73 zł),
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,03 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (obecnie 22,82 zł),
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (obecnie 10,65 zł),
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,68 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (obecnie 4,63 zł),
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,73 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (obecnie 7,66 zł).

Podatek od środków transportowych

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 818,17 zł,
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1364,92 zł,
 • powyżej 9 ton - 1.637,89 zł,
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 3125,56 zł.


Od ciągników siodłowych lub balastowych:

 • przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1910,85 zł,
 • przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - (do 36 ton włącznie - 2415,84 zł; powyżej 36 ton - 3125,56 zł).


Od przyczep lub naczep:

 • które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1637,89 zł,
 • które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (do 36 ton włącznie - 1910,85 zł; powyżej 36 ton - 2415,84 zł).

Od autobusów:

 • mniej niż 30 miejsc - 1910,85 zł,
 • równo lub więcej niż 30 miejsc - 2415,84 zł.

Opłaty lokalne

To rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, z tym że:

 • opłata targowa nie może przekroczyć 764,62 zł dziennie,
 • opłata miejscowa w miejscowościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 2,19 zł dziennie,
 • opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,11 zł dziennie,
 • opłata uzdrowiskowa nie może przekroczyć 4,30 zł dziennie,
 • opłata od posiadania psów nie może przekroczyć 121,01 zł rocznie od jednego psa.
powrót Podatki Opłaty lokalne Maksymalne stawki podatków lokalnych na 2014

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________