ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki PCC Depozyt nieprawidłowy. Sankcyjna stawka podatku

sobota, 08 września 2012 10:33

Depozyt nieprawidłowy. Sankcyjna stawka podatku

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W przypadku powtórnego powstania obowiązku podatkowego od umowy depozytu nieprawidłowego (przechowanie), do opodatkowania tej umowy ma zastosowanie stawka 20% podatku od czynności cywilnoprawnych (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2012 r., II FSK 2195/10).

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, prawidłowo zastosowano stawkę podatku określoną w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zaznaczyć jednak należy, że do opodatkowania umów depozytu nieprawidłowego ma zastosowanie 2% stawka podatkowa (art. 7 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym zarówno przed 1 stycznia 2007 r., jak i po tej dacie).

W rozpoznawanej sprawie podatniczka w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego nie złożyła deklaracji oraz nie obliczyła i nie wpłaciła należnego od tej czynności cywilnoprawnej podatku.

Z dniem 1 stycznia 2007 r., weszły w życie znowelizowane przepisy wprowadzające konstrukcje stawki sankcyjnej 20%. W przepisie art. 2 pkt 7 lit. d ustawy nowelizującej dodano art. 7 ust. 5 pkt 1, w następującym brzmieniu: "Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony".

Z przytoczonego przepisu wynika, że zastosowanie podwyższonej stawki podatkowej jest możliwe w każdym czasie od momentu dokonania umowy pożyczki czy depozytu nieprawidłowego. Zastosowanie tej stawki podatkowej następuje w przypadku powołania się na fakt zawarcia takiej umowy przed określonym organem w toku czynności prowadzonych przez ten organ i stwierdzenia nie wypełnienia obowiązku zapłaty należnego z tego tytułu podatku we właściwym czasie.

Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 4 ustawy nowelizującej, zastosowanie dotychczasowych zasad, obowiązujących przed zmianami, może mieć miejsce tylko w sytuacji, jeżeli obowiązek podatkowy powstał z tytułu konkretnej czynności cywilnoprawnej przed dniem 1 stycznia 2007 r. Innych przepisów przejściowych nie przyjęto w ustawie nowelizującej.

Zatem, jeżeli do powtórnego powstania obowiązku podatkowego doszło po dniu 1 stycznia 2007 r. i podatek nie został zapłacony, to zastosowanie miały nowe przepisy przewidujące w takiej sytuacji stawkę podwyższoną. W takim wypadku obowiązek podatkowy nie może zostać wykonany w sposób wskazany w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. przez złożenie deklaracji oraz wpłatę należnego podatku.

Przewidziany w tym przepisie 14 dniowy termin mógł zostać zachowany jedynie w przypadku wypełnienia określonych w nim obowiązków od daty dokonania czynności cywilnoprawnej (pierwotne powstanie obowiązku podatkowego - art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

Odmienne rozumienie omawianych przepisów prowadziłoby do niczym nieusprawiedliwionego preferowania tych podatników, którzy spóźniali się z wypełnieniem obowiązków przez okres przekraczający 5 lat, wobec tych którzy to uczynili przed upływem tego okresu (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2011 r., II FSK 2195/10).

Reasumując, w przypadku powtórnego powstania obowiązku podatkowego od umowy depozytu nieprawidłowego (art. 3 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy) po dniu 1 stycznia 2007 r., do opodatkowania tej umowy ma zastosowanie stawka 20% określona w art. 7 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy (podobnie w wyroku NSA z dnia 8 kwietnia 2011 r., II FSK 2105/09).

powrót Podatki PCC Depozyt nieprawidłowy. Sankcyjna stawka podatku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________