ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki PCC Ustanowienie odpłatnej służebności

wtorek, 04 marca 2014 14:34

Ustanowienie odpłatnej służebności

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

O opodatkowaniu służebności przesyłu decyduje data podpisania akt u notarialnego.

W wyroku z dnia 23 grudnia 2013 r. (I SA/Bk 496/13) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białym stoku orzekł, że do ustanowienia służebności dochodzi dopiero w dacie sporządzenia aktu notarialnego. Zatem z tą datą powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Spór w sprawie powstał na tle określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu w drodze oświadczenia woli właściciela nieruchomości złożonego w formie aktu notarialnego. Powstało bowiem pytanie czy z dokonaniem takiej czynności na notariuszu sporządzającym akt notarialny ciąży obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia PCC na rachunek właściwego organu podatkowego.

Notariusz pobiera i wpłaca PCC do właściwego urzędu skarbowego w przypadku, gdy do ustanowienia służebności przesyłu dochodzi w drodze dwustronnej czynności prawnej, tj. umowy zawartej w formie aktu notarialnego (zawierana jest umowa o ustanowieniu służebności przesyłu).

Do aktu notarialnego ustanawiającego służebność staje zarówno właściciel nieruchomości jak i przedstawiciele przedsiębiorstwa i w drodze umowy zawartej w całości w formie aktu notarialnego ustanawiana jest przez strony służebność przesyłu. W przypadku natomiast, gdy dochodzi do sytuacji, w której do aktu staje wyłącznie właściciel nieruchomości i składa jednostronne oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu, notariusz PCC od tej czynności nie pobierał uznając, że w tej sytuacji nie jest płatnikiem tego podatku, bowiem z chwilą złożenia jednostronnego oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stanowisko notariusza zostało jednak podważone przez podatnika, który uznał, że notariusz jest płatnikiem PCC, nawet jeżeli do aktu staje wyłącznie właściciel nieruchomości i składa jednostronne oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu.

WSA w Białymstoku uznał, że dla skutecznego ustanowienia służebności konieczne jest złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia w formie aktu notarialnego. Wbrew wrażeniu, jakie można odnieść, czynność, o jakiej wyżej mowa nie ma charakteru jednostronnej czynności prawnej, w rzeczywistości bowiem dochodzi tu do uzgodnienia woli stron, przy zwolnieniu drugiej, w tym przypadku przedsiębiorcy przesyłowego, od składania oświadczenia woli w formie aktu notarialnego.

To z kolei determinuje dalsze skutki prawne takiej czynności, w tym prawnopodatkowe. Niezachowanie formy aktu notarialnego dla oświadczenia właściciela nieruchomości o ustanowieniu służebności powoduje nieważność umowy. Zatem nie budzi wątpliwości, że do ustanowienia służebności dochodzi dopiero w dacie sporządzenia aktu notarialnego.

Z tą datą zatem powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych i to notariusz zobowiązany jest pobrać ten podatek przy sporządzaniu aktu notarialnego. Spółka/przedsiębiorca przesyłowy w takiej sytuacji nie jest zobowiązany do składania deklaracji PCC.

powrót Podatki PCC Ustanowienie odpłatnej służebności

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________