ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki PCC Skutki podatkowe pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika

środa, 08 października 2014 13:08

Skutki podatkowe pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pytanie: Jakie są skutki podatkowe udzielenia pożyczki spółce z o.o. przez jej udziałowców?

Spółka z o.o. zajmująca się pośrednictwem finansowym (chwilówki) posiada następujące kapitały:
1.    Kapitał podstawowy: 100.000,00 zł
2.    Kapitał zapasowy: 500.000,00 zł
3.    Zyski niepodzielone z lat ubiegłych: 1.000.000,00 zł
4.    Zysk za rok 2013: 1.000.000,00 zł
5.    Razem kapitały przed zatwierdzeniem bilansu i wypłaty dywidendy 2.600.000,00 zł.
Zarząd w porozumieniu z wszystkimi udziałowcami (A, B, C, D, E) podjął decyzję o zaciągnięciu pożyczki od udziałowca A (posiadającego 35% udziałów) na kwotę 100.000 zł oraz od udziałowca C (15% udziałów) na kwotę 50.000 zł. Odsetki w wysokości 15% od pożyczki mają być wypłacane miesięcznie.

Ekspertax odpowiada: Odsetki od pożyczek zaliczają się do przychodów z kapitałów pieniężnych.

W jaki sposób opodatkować wypłacone odsetki udziałowcom?

Odsetki podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (bez uwzględniania jakichkolwiek kosztów uzyskania przychodów). Jeżeli odsetki wypłaca podmiot prowadzący działalność gospodarczą, to zobowiązany jest on do poboru tego podatku oraz do wpłacenia go do urzędu skarbowego. Istotne jest to, że pobranie podatku jest ostatecznym rozliczeniem podatkowym pożyczkodawcy i nie musi on na okoliczność otrzymania odsetek składać zeznania podatkowego. Odsetki nie łączą się również z dochodami z innych źródeł.

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do zawarcia takich umów?

Nie ma przeszkód prawnych do zawarcia umowy pożyczki między spółką i jej udziałowcami. Udziałowcy bowiem jako pożyczkodawcy i spółka jako pożyczkobiorca są całkowicie odrębnymi od siebie podmiotami, które w granicach swobody kształtowania stosunków prawnych mogą takie umowy zawierać.

Czy takie postępowanie jest zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią przeszkody dla zawarcia opisanej umowy. Jednakże z uwagi na to, że dla celów podatku dochodowego jest to transakcja dokonywana pomiędzy podmiotami powiązanymi, to objęte są one specjalnym reżimem prawnym. Do przesłanek powiązań zalicza się powiązania osobowe, bezpośredni lub pośredni wpływ na zarządzanie spółką (tzw. powiązania osobowe, np. z uwagi na pełnienie funkcji członka zarządu lub pełnienie tej funkcji przez członka rodziny (małżonek, pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia) albo posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziału kapitałowego (tzw. powiązania kapitałowe). Wystąpienie którejkolwiek z przesłanek powiązań ma istotne znaczenie dla oceny skutków podatkowych danej transakcji. W opisanym przypadku bez wątpliwości mamy do czynienia z powiązaniami kapitałowymi (być może występują również powiązania osobowe).

W związku z wystąpieniem powiązań przede wszystkim transakcja dokonywana przez podmioty powiązane obserwowana jest pod kątem warunków rynkowych, jakich jak transakcje na rynku lokalnym które występują pomiędzy podmiotami niezależnymi od siebie. Warunki rynkowe pożyczki będą odnoszone do 15% stawki odsetek, które spółka będzie musiała zapłacić. Istotne będą również inne warunki umowy, które w przypadkach podmiotów niepowiązanych ustalane są w tego typu umowach – np. okresy umowne, terminy spłaty, sankcje umowne itp.

W związku z kryterium ceny rynkowej. daną transakcję należało będzie uznać za odbiegającą od warunków rynkowych, jeżeli w jej wyniku podatnik nie wykazuje dochodów lub wykazuje dochody niższe niż należałoby oczekiwać, gdyby transakcja dokonywana była przez podmioty niezależne od siebie. W takim przypadku pomija się skutki podatkowe danej transakcji jakie wynikają z umowy, a dochód podatnika oraz należny z jego tytułu podatek określa się w drodze szacowania. Dokonywane jest to z zastosowaniem jednej z uregulowanych ww. ustawą metod, czyli:

  1. porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  2. ceny odprzedaży,
  3. rozsądnej marży – „kosz t  plus" (ta metoda miałaby najprawdopodobniej zastosowanie w tym przypadku).

Gdyby nie było możliwe zastosowanie jednej z wymienionych metod, to określa się go na podstawie metody zysku transakcyjnego.

Czy odsetki będą stanowiły dla spółki koszty uzyskania przychodu?

W odniesieniu do możliwości zaliczenia w koszty podatkowe odsetek od pożyczki udzielonej spółce przez jej wspólnika, na taką okoliczność ustalone zostało kryterium posiadania nie mniej niż 25% udziałów, odnoszone do liczby praw głosów, jakie w związku z tymi udziałami przysługują w głosowaniu.

Uwaga!
Niekiedy w umowach spółek określone jest, że niektórzy wspólnicy posiadają więcej głosów niżby to wynikało z objętych udziałów.

W przypadku umów pożyczek z takimi wspólnikami do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odsetek, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec nich osiągnie trzykrotność kapitału zakładowego (podstawowego). Do tego zadłużenia nie zalicza się niepodzielonych zysków, gdyż dopóki zgromadzenie wspólników nie dokona ich podziału, to związane z nią środki pieniężne stanowią majątek spółki.

Jeżeli prawa do głosów odpowiadają udziałom posiadanym przez poszczególnych wspólników, to tylko wspólnik A mógłby być brany pod uwagę przy ocenie, czy należne mu odsetki mogą dla spółki stanowić koszty uzyskania przychodów, jeżeli łączne zadłużenie wobec niego przekraczałoby trzykrotność kapitału zakładowego.

Czy należy taką pożyczkę zgłosić do urzędu skarbowego?

Przepisy ustaw o podatku dochodowym takiego obowiązku nie przewidują. Udzielenie pożyczki należy opodatkować płacąc podatek od czynności cywilnoprawnych w trybie przewidzianym przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Spółka jako pożyczkobiorca ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3 z tytułu każdej umowy pożyczki. Stawka podatku PCC wynosi 2% od kwoty pożyczek.

Podstawa prawna:
•    art. 10 ust. 1 pkt 7, art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),
•  art. 9a, art. 11, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 60, ust. 6, ust. 7b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.),
•  art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 6 ust. 1 pkt 7, art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., nr 101 poz. 649 ze zm.),
•  art. 353 – 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r., poz. 121),
•  ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r., poz. 1030).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki PCC Skutki podatkowe pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________