ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki PCC Zmiany w hipotekach a PCC 2011

wtorek, 22 lutego 2011 14:09

Zmiany w hipotekach a PCC 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 20 lutego 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece.  Zniknął podział na hipotekę kaucyjną i zwykłą. Obecnie można ustanowić tylko hipotekę. Dotychczas ustanowienie hipoteki kaucyjnej było opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 19 zł, a hipoteki zwykłej 0,1% wartości zabezpieczanej wierzytelności.

Dotychczas były dwa rodzaje hipotek: zwykła, która zabezpieczała wierzytelności o dokładnie znanej wartości (np. kredyt hipoteczny) oraz hipoteka kaucyjna, która zabezpiecza przyszłe wierzytelności o nieustalonej wysokości (np. odsetki oraz koszty związane z egzekucją długu).

Obecnie w wyniku nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece (ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 131, poz. 1075), można ustanowić tylko jedną hipotekę, która obejmuje wszystkie zobowiązania.

Nowa hipoteka zabezpiecza wierzytelność do oznaczonej sumy pieniężnej. Suma hipoteki może zatem być wyższa niż zabezpieczona wierzytelność główna. W przypadku hipoteki umownej strony mogą ją określić według swojego uznania, tak aby obejmowała także roszczenia o odsetki, koszty postępowania i inne określone roszczenia o  świadczenia uboczne.

Ponieważ kwota zabezpieczonej wierzytelności jest znana, zatem nie ma problemu z zastosowaniem odpowiedniej stawki podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi podlega ustanowienie hipoteki. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki. Spoczywa on na składającym oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki. Podstawą opodatkowania przy ustanowieniu hipoteki jest kwota zabezpieczonej wierzytelności. Stawka podatku na zabezpieczenie wierzytelności istniejących wynosi - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1% lub 19 zł.

powrót Podatki PCC Zmiany w hipotekach a PCC 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________