ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki PCC Artykuły w etykietach: sankcyjna stawka podatku
PCC

Minister Finansów przyznaje, podatnik nie może być karany 75% stawką podatku, jeśli w trakcie postępowania w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów powoła się na niezgłoszoną do opodatkowania pożyczkę lub darowiznę.

Opublikowane w Podatki dochodowe

W przypadku powtórnego powstania obowiązku podatkowego od umowy depozytu nieprawidłowego (przechowanie), do opodatkowania tej umowy ma zastosowanie stawka 20% podatku od czynności cywilnoprawnych (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2012 r., II FSK 2195/10).

Opublikowane w PCC

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis ustanawiający przedawnienie zobowiązania podatkowego powstałego z tytułu zawarcia umowy pożyczki i jego ponowne powstanie od tej samej czynności cywilnoprawnej jest zgodny z zasadą demokratycznego państwa prawnego (P 41/10).

Opublikowane w PCC

Importer oraz sprzedawca olejów przeznaczonych do celów opałowych muszą sporządzać i przekazywać organom podatkowym miesięczne zestawienie oświadczeń. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku podatnicy ponoszą surową karę w postaci dużo wyższej stawki na obrót olejem.

Jest to bardzo rygorystyczne rozwiązanie i w przypadku zwykłej pomyłki, niewspółmierne do wagi naruszenia prawa. W związku z powyższym ustawa tzw. deregulacyjna wprowadza korzystną zmianę.

Opublikowane w Akcyza
poniedziałek, 25 października 2010 15:10

Dochody z nieujawnionych źródeł

W sytuacji, gdy organ podatkowy w wyniku przeprowadzonego postępowania, dojdzie do wniosku, że poniesione przez podatnika wydatki przekraczają przychód wykazany w rocznym zeznaniu podatkowym lub w zgromadzonych zasobach, strona kwestionując trafność takiej oceny, zmuszona jest przedstawić nie tyle źródła, ile bezpośrednie dowody przeciwstawiające się tej ocenie.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Podatki PCC Artykuły w etykietach: sankcyjna stawka podatku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________