ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości a producenci owoców i warzyw

czwartek, 14 lipca 2011 10:36

Podatek od nieruchomości a producenci owoców i warzyw

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od podatku od nieruchomości zwolnione są budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło warunki skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości przez producentów owoców i warzyw.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 88, poz. 983 ze zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim.

Na podstawie powyższego przepisu ze zwolnienia korzystają grupy producentów rolnych działające na podstawie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw wpisane do rejestru grup, o którym mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy.

Przepisami ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, przed wejściem w życie (z dniem 1 maja 2004 r.) ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70 ze zm.), były objęte wszystkie grupy producentów rolnych, tj. również producenci owoców i warzyw.

Z kolei przed wejściem w życie ww. ustawy szczegółowe regulacje dotyczące rynku producentów owoców i warzyw zawierała ustawa z dnia 29 grudnia 2000 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. z 2001 r. nr 3, poz. 19 ze zm.).

Do momentu uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej grupy producentów owoców i warzyw mogły korzystać ze wsparcia na podstawie ww. ustawy oraz ustawy o grupach producentów rolnych.

Producenci działający na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego mogą wspólnie działać na rynku wyłącznie jako wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, bądź uznane organizacje producentów owoców i warzyw. Dla grup tych tworzy się rejestr na podstawie art. 2b ww. ustawy.

W wymienionych ustawach, pomimo że przedmiot ich regulacji się pokrywa (producenci rolni to również producenci owoców i warzyw), brak przepisów zawierających odesłania co do możliwości stosowania przepisów tych ustaw do poszczególnych grup producentów utworzonych na ich podstawie.

Jednak analiza przepisów ustawy o grupach producentów rolnych co do jej zakresu przedmiotowego prowadzi do wniosku, że nie są nią objęte grupy producentów owoców i warzyw utworzone po 1 maja 2004 r.

Przepis art. 3 ust. 1 ustawy o grupach producentów rolnych (...) określa warunki utworzenia grupy. Jednym z nich jest utworzenie grupy przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów. W art. 6 ustanowiono delegację do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu produktów i grup produktów, który znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz.U. nr 72, poz. 424). W wykazie tym znajdują się m.in. owoce i warzywa, jednak z odnośnikiem, że dotyczy to grup producentów, wpisanych do rejestru grup przed 1 maja 2004 r.

W konsekwencji zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych może być stosowane do producentów owoców i warzyw jedynie w przypadku, gdy działają oni jako grupa producentów rolnych, wpisana do rejestru grup na podstawie ustawy o grupach producentów rolnych przed 1 maja 2004 r.

Jeśli działają na podstawie ustawy o organizacji rynku owoców i warzyw jako wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw bądź uznane organizacje producentów owoców i warzyw i są zarejestrowane na podstawie art. 2b ustawy, korzystają jedynie z instrumentów wsparcia określonych w tej ustawie.

powrót Podatki Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości a producenci owoców i warzyw

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________