wtorek, 02 sierpnia 2011 16:06

Budynek wraz z instalacjami

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Budynek wraz z instalacjami stanowi odrębny obiekt budowlany, zatem związanych z nim urządzeń technicznych nie można zaliczyć do budowli podlegających odrębnemu opodatkowaniu.

Prezydent Miasta Poznania w odpowiedzi na wniosek podatnika o udzielenie interpretacji: czy w przypadku budowli (rurociągów, kabli elektrycznych) o tym samym numerze inwentarzowym, których część przebiega poza budynkiem (np. w ziemi, napowietrznie, przytwierdzona do muru-ścian zewnętrznych hal) oraz w budynku istnieje możliwość odprowadzania podatku od nieruchomości tylko od części tych budowli, które przebiegają poza budynkiem, uznał, że podatkowi od nieruchomości podlegają jedynie te odcinki instalacji które znajdują się poza budynkiem natomiast odcinki znajdujące się w obrębie budynków nie podlegają, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (interpretacja indywidualna z dnia 18 kwietnia 2011 r.).

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budynki lub ich części budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W świetle definicji zawartych w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, natomiast, zgodnie z punktem 2 ww. artykułu, budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Na uwagę zasługuje fakt, że ustawodawca, do budowli w rozumieniu przepisu art. 1a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy zalicza również urządzenia budowlane, które na gruncie prawa budowlanego odrębnymi budowlami nie są.

Wyżej wskazane definicje budynku i budowli opierają się na pojęciu obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) obiektem budowlanym, poza obiektem małej architektury, jest budynek oraz budowla wraz z instalacjami i urządzeniami.

W świetle zapisu art. 3 pkt 2 ww. ustawy przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą, przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, natomiast przez budowlę rozumie się każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:

 • lotniska,
 • drogi,
 • linie kolejowe,
 • mosty,
 • wiadukty,
 • estakady,
 • tunele,
 • przepusty,
 • sieci techniczne,
 • wolno stające maszty antenowe,
 • wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
 • budowle ziemne,
 • obronne (fortyfikacje),
 • ochronne,
 • hydrotechniczne,
 • zbiorniki,
 • wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • składowiska odpadów,
 • stacje uzdatniania wody,
 • konstrukcje oporowe,
 • naziemne i podziemne przejścia dla pieszych,
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • budowle sportowe,
 • cmentarze,
 • pomniki a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz
 • fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3).

Zatem, jeśli obiekt budowlany spełnia kryteria ustawowe uznania za budynek, to wraz z wszelkimi instalacjami i urządzeniami technicznymi podlega opodatkowaniu według zasad określonych w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Bez znaczenia pozostaje fakt, że z reguły znajdujące się w nim urządzenia techniczne posiadają, cechy wymienione w definicji urządzeń budowlanych zawartych w prawie budowlanym, są one bowiem związane z budynkiem i zapewniają, możliwość użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

Budynek wraz z instalacjami stanowi odrębny obiekt budowlany, zatem związanych z nim urządzeń technicznych nie można zaliczyć do budowli podlegających odrębnemu opodatkowaniu. Wskazać jednak należy, że w przypadku gdy w budynku umiejscowiona jest budowla stanowiąca odrębny obiekt budowlany, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości będzie podlegał odrębnie budynek i budowla.

Zatem biorąc pod uwagę przytoczone przepisy jako budowlę należy zakwalifikować te odcinki instalacji które znajdują, się poza budynkami.

Jednocześnie organ podatkowy przypomniał, że ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 r. nr 106, poz. 675), zmienione zostały przepisy prawa budowlanego, m.in. znowelizowano definicję budowli, zawartą w art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, oraz dodano definicję obiektu liniowego, art. 3 pkt 3a, w której odniesiono się do kabli zainstalowanych w kanalizacji kablowej. Ww. zmiany obowiązują od dnia 17 lipca 2010 r.

 

 

Zespół Ekspertax

Ostatnie od Zespół Ekspertax

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

W górę