ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości Preferencyjna stawka podatku od nieruchomości

wtorek, 02 sierpnia 2011 16:22

Preferencyjna stawka podatku od nieruchomości

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Lokal użytkowy będzie objęty preferencyjną stawką podatkową dopiero od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi faktyczne rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot udzielający tych świadczeń, a nie od dnia wejścia w posiadanie przez ten podmiot przedmiotowego lokalu.

W piśmie z dnia 17 marca 2011 r. Prezydent Miasta Lublina wypowiedział się na temat stosowania preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości wynikającej z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) przez właściciela lokalu użytkowego, który przedmiotowy lokal wynajmuje zakładowi opieki zdrowotnej już od momentu objęcia tego lokalu we władaniu przez zakład opieki zdrowotnej.

Podatnik wynajmował w budynku stanowiącym jego własność lokal użytkowy na rzecz zakładu opieki zdrowotnej. Nastąpiło wydanie lokalu i najemca objął go w fizyczne władanie. Lokal miał być wykorzystany na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Najemca jednak pomimo fizycznego objęcia w posiadanie lokalu faktycznie nie zaczął jeszcze świadczyć tych usług we wskazanym lokalu użytkowym.

Lokal nie był też wykorzystywany na inne cele, gdyż został przeznaczony do wyłącznego użytku najemcy na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Podatnik uważał, że w związku z faktem, iż doszło już do wydania lokalu podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych zostały wypełnione przesłanki pozwalające na preferencyjne opodatkowanie, tj. pomieszczenia zajął podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Organ podatkowy uznał to stanowisko za nieprawidłowe i wskazał, że zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

Ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 225, poz. 1461) dokonano zmiany zapisu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d, zgodnie z którym od dnia 1 stycznia 2011 r. rada gminy, w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczę i zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

W obecnym brzmieniu ww. przepisu aby skorzystać z preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości muszą zostać spełnione łącznie dwie przesłanki. Pierwsza dotyczy posiadania uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych, druga natomiast dotyczy przedmiotu opodatkowania, który powinien być związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera definicji świadczeń zdrowotnych. Świadczenie zdrowotne zdefiniowane zostało w art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.), zgodnie z którym są to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Przepis ten wymienia działania będące świadczeniami zdrowotnymi, którymi są m.in. badanie i porada lekarska, leczenie, badanie i terapia psychologiczna, rehabilitacja lecznicza. Katalog ten nie ma charakteru zamkniętego.

Stosownie do art. 4 ww. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej oraz przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny lub przez grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek, położnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Z przedstawionego stanu faktycznego wynikało, iż spółka jako właściciel nieruchomości wynajmuje lokal użytkowy zakładowi opieki zdrowotnej, który jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych, tj. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Druga przesłanka warunkująca możliwość korzystania z preferencyjnej stawki dotyczy przedmiotu opodatkowania, tj. budynek lub jego część powinien być związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.

Oznacza to, że budynek lub jego część musi być faktycznie zajęty na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot udzielający tych świadczeń, przy czym poprzez rozszerzanie zapisu przedmiotu opodatkowania preferencyjną stawką objęte są również pomieszczenia nie zajęte bezpośrednio na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Dotyczy to pomieszczeń administracyjnych (np. pokoje biurowe, pokoje przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej), gospodarczych (np. pomieszczenia magazynowe i porządkowe, pralnie) i socjalnych (np. pokoje socjalne, szatnia, kuchnia, toaleta).

Należy wskazać, że w obecnym brzmieniu przedmiotu opodatkowania ustawodawca powiązał ze sobą dwa pojęcia, tj. "związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych" i "zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń". Pojęcie "związany" jest pojęciem szerszym i świadczy o bezpośrednim i pośrednim związku z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, zaś pojęcie "zajęte" jest pojęciem węższym i oznacza związek bezpośredni.

Te dwa stany "związany" i "zajęty" muszą być spełnione równocześnie, co oznacza, że preferencyjną stawkę podatkową można zastosować do wszystkich budynków lub ich części o ile są zajęte przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. Budynek lub jego część musi służyć wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Mając na uwadze powyższe organ podatkowy stwierdził, że lokal użytkowy, o którym mowa we wniosku będzie objęty preferencyjną stawką podatkową dopiero od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym nastąpi faktyczne rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot udzielający tych świadczeń, a nie od dnia wejścia w posiadanie przez ten podmiot przedmiotowego lokalu. Skoro obecnie lokal użytkowy jest w posiadaniu zakładu opieki zdrowotnej, lecz nie jest fizycznie zajęty przez ten podmiot, dlatego też nie można do niego zastosować preferencyjnej stawki podatkowej.

Zdaniem organu podatkowego zastosowanie preferencyjnej stawki będzie możliwe dopiero wówczas, gdy w lokalu wynajętym przez zakład opieki zdrowotnej będzie rzeczywiście prowadzona działalność polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych wymienionych w art. 3 ww. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Jeżeli masz pytania na temat możliwości zmiany stawki podatku od nieruchomości, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki Podatek od nieruchomości Preferencyjna stawka podatku od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________