ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości Stawka podatku przy zmianie wartości budowli

wtorek, 02 sierpnia 2011 16:32

Stawka podatku przy zmianie wartości budowli

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Gdy podatnik dokonuje prac, których konsekwencją jest zmiana wartości budowli, to te prace nie powodują, że obowiązek podatkowy w zakresie tej budowli ustaje na czas prowadzenia takich prac. W przypadku gdy część budowli nadal istnieje, to podlega ona opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości przez cały rok podatkowy. Tak wynika z pisma Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2011 r.

W przypadku faktycznej likwidacji placu, przy jednoczesnym dalszym istnieniu fragmentu ogrodzenia, w sytuacji gdy opodatkowaniu podlegała wartość budowli określanej jako "plac wraz ogrodzeniem" - obowiązek podatkowy w zakresie wartości wskazanej budowli nie ustaje w całości z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu w którym likwidacji uległ plac.

W niniejszej sprawie w dniu 5 marca 2010 r. spółka otrzymała w formie wkładu niepieniężnego od komplementariusza budowlę tj. plac z ogrodzeniem o określonej wartości początkowej. Plac był amortyzowany do maja 2010 r. W chwili obecnej plac nie istnieje (za wyjątkiem fragmentu ogrodzenia), ponieważ zostały na nim wzniesione budynki: hala magazynowa i budynek biurowy.

W związku z takim stanem faktycznym podatnik zadał pytanie czy wartość budowli, od jakiej dokonywano amortyzacji na dzień 1 stycznia 2010 r. winna być nadal opodatkowana podatkiem od nieruchomości przez cały bieżący rok, czy też od 1 stycznia 2011 r. opodatkowaniu powinna podlegać nowa wartość placu, który powstanie w roku bieżącym, a co za tym idzie od czerwca 2010 r. budowla o wartości 35.120,23 zł nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Według stanowiska podatnika dotychczasowa wartość budowli nie powinna podlegać opodatkowaniu od czerwca 2010 r. natomiast nowa wartość powstałego w 2010 r. placu powinna podlegać opodatkowaniu od 1 stycznia 2011 r. Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawą opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, co do zasady stanowi wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku podatnik sam wskazał, że budowla w postaci części ogrodzenia nadal istnieje. Skoro opodatkowaniu podlega budowla lub jej część nie można uznać, że w zakresie tej części budowli, która istnieje nadal ustał obowiązek podatkowy. Nie ma przy tym znaczenia, że jak wynika z wniosku, zarówno plac, który przestał istnieć jak i fragment ogrodzenia, który nadal istnieje są ujmowane w księgach podatnika jako jedna budowla o określonej wartości początkowej.

W takiej sytuacji ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje następujące rozwiązania:

  • jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych-podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego - art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  • jeżeli budowle lub ich części zostały ulepszone lub zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych nastąpiła aktualizacja wyceny środków trwałych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano ulepszenia lub aktualizacji wyceny środków trwałych - art. 4 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Skoro zatem w zakresie istniejącego fragmentu ogrodzenia nie są dokonywane odpisy amortyzacyjne, to podstawą opodatkowania dla tej budowli powinna być jego wartość rynkowa określona przez podatnika. W związku z tym, ze fragment ogrodzenia nadal istnieje w żadnym razie nie można przyjąć, że obowiązek podatkowy w zakresie fragmentu ogrodzenia wygasł.

Natomiast w przypadku, gdy podatnik dokonuje prac, których konsekwencją jest zmiana wartości budowli, to te prace nie powodują, że obowiązek podatkowy w zakresie tej budowli ustaje na czas prowadzenia takich prac. W czasie, w którym podatnik dokonuje przebudowy, rozbudowy, remontu itp. powinien uiszczać podatek od budowli według wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne.

Skoro są nadal dokonywane odpisy amortyzacyjne to od 1 stycznia roku, następującego po zakończeniu inwestycji, podatek zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, powinien być naliczany od wartości rynkowej ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano ulepszenia lub aktualizacji wyceny środków trwałych.

Organ podatkowy zaznaczył, że zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli podatnik nie określi wartości budowli lub poda wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy musi powołać biegłego, który ustali tę wartość - przy czym biegłym musi być osoba posiadająca uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Dodatkowo w przypadku gdy podatnik nie określi wartości budowli lub wartość ustalona przez biegłego jest wyższa co najmniej o 33% od wartości określonej przez podatnika, koszty ustalenia wartości przez biegłego ponosi podatnik (art. 4 ust. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

W związku z powyższym, skoro jak sam przyznał podatnik, część budowli nadal istnieje, to podlega ona opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości przez cały rok podatkowy. Ewentualna korekta deklaracji za miesiące od czerwca do grudnia 2010 r. może dotyczyć jedynie zmniejszenia wartości budowli podlegającej opodatkowaniu o wartość placu, który przestał istnieć w maju 2010 r.

Jeżeli masz pytania na temat możliwości zmiany stawki podatku od nieruchomości, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki Podatek od nieruchomości Stawka podatku przy zmianie wartości budowli

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________