ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości Budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności

czwartek, 15 grudnia 2011 20:48

Budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę budynku, budowli lub gruntu przesądza o zakwalifikowaniu ich jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Okoliczność, iż przedmiot, ze względów technicznych, nie jest i nie może być wykorzystany do prowadzenia tej działalności, musi zostać indywidualnie zbadana i wykazana przy uwzględnieniu stanu faktycznego danej sprawy.

Skoro czasowe niewykorzystywanie budynku do prowadzenia działalności gospodarczej wynika z woli podatnika i podejmowanych przez niego, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, decyzji o remontach bądź zmianie sposobu użytkowania, to nie zachodzi przesłanka braku możliwości wykorzystania go do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Taki wyrok wydał Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 12 kwietnia 2011 r. (II FSK 2128/09).

Sąd pierwszej instancji zauważył, że organy podatkowe rozważyły wszelkie okoliczności faktyczne niezbędne do wykazania czy zachodzi przesłanka wyłączająca opodatkowanie budynku według stawek przewidzianych dla przedmiotu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 5 ust. 2 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Z umowy sprzedaży wynikało, że podatnik nabył nieruchomość na cele prowadzonej działalności gospodarczej a jej stan techniczny był mu znany. Okoliczności tych w trakcie postępowania nie kwestionował podobnie jak nie wykazywał, że prowadzone prace remontowe i adaptacyjne spowodowane były inną przyczyną niż zamiarem dostosowania budynku do przewidywanego rodzaju działalności.

Organy podatkowe nie kwestionowały natomiast zakresu oraz okoliczności dotyczących poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego. Skoro więc czasowe niewykorzystywanie budynku do prowadzenia działalności gospodarczej wynikało z woli podatnika i podejmowanych przez niego, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, decyzji o remontach bądź zmianie sposobu użytkowania, to nie zachodziła przesłanka braku możliwości wykorzystania go do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Z tego względu skarga kasacyjna jest pozbawiona usprawiedliwionych podstaw co, skutkowało jej oddaleniem przez NSA.

powrót Podatki Podatek od nieruchomości Budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________