ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości Prywatny dom opieki a podatek od nieruchomości

czwartek, 22 marca 2012 12:45

Prywatny dom opieki a podatek od nieruchomości

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Budynek wykorzystywany przez przedsiębiorcę na cele prowadzenia działalności gospodarczej (prywatnego domu opieki społecznej) nie może być opodatkowany jako budynek mieszkalny.

Budynek zamieszkiwany przez pensjonariuszy prywatnego domu opieki społecznej jest faktycznie wykorzystywany na cele prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, mającej za przedmiot właśnie prowadzenie domu opieki społecznej (spółka uzyskuje przychód z umów zawieranych z pensjonariuszami, świadcząc im konkretne usługi).

Fakt zamieszkiwania w budynku opieki społecznej pensjonariuszy nie sprawia zatem, iż budynek ten należy opodatkować stawką właściwą dla budynków mieszkalnych. Zajęcie tego budynku pod działalność gospodarczą skutkuje bowiem opodatkowaniem go według wyższej stawki podatku. Tak uznał w wyroku z dnia 22 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (I SA/Gd 1/12).

Podatnicy, będący jednocześnie wspólnikami spółki z o.o., zgłosili do opodatkowania powierzchnię użytkową 806 m2 budynku związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, a następnie po otrzymaniu nakazu zapłaty, w odwołaniu od niego podnieśli po pierwsze, że spółka z o.o. wykonuje świadczenia zdrowotno-medyczne, więc powinna być w sprawie zastosowana inna stawka podatku, po drugie że dom opieki jest budynkiem mieszkalnym, w którym zamieszkują pensjonariusze, więc powinien być opodatkowany stawką dla budynków mieszkalnych. Na etapie postępowania sądowego skarżący nie powtórzyli argumentacji dotyczącej udzielania przez spółkę "A" świadczeń zdrowotnych.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że z przepisu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) wynika obowiązek opierania się przez organy podatkowe w zakresie wymiaru podatków na danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Opodatkowanie budynku lub jego części stawką podatku przewidzianą dla budynków mieszkalnych jest zatem możliwe, gdy w ewidencji gruntów i budynków budynek ten został określony jako mieszkalny.

W niniejszej sprawie budynek został wpisany do rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez starostę, jednakże nie została określona w tym rejestrze aktualna funkcja budynku. W takiej sytuacji przy kwalifikowaniu budynku powinny zostać uwzględnione także warunki określone przez Prawo budowlane.

Skoro w przypadku definiowania przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości (budynków i budowli) ustawodawca uznał za miarodajne przepisy prawa budowlanego, to tym bardziej winny przepisy te znaleźć zastosowanie przy kwalifikacji funkcji budynku pod kątem określenia właściwej stawki podatkowej.

Skoro od 1 stycznia 2003 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, odwołuje się do pojęcia budynku ustalonego na gruncie prawa budowlanego, to odesłanie to ma charakter pełny a nie wybiórczy. Dotyczy więc zarówno ogólnej definicji budynku, jak i poszczególnych kategorii budynków. Zatem o tym, czy zakwalifikować budynek do kategorii mieszkalnych czy też pozostałych, przesądzają kryteria prawne przyjęte w Prawie budowlanym.

W przypadku braku informacji o aktualnej funkcji danego budynku w ewidencji gruntów i budynków, rodzaj budynku (a więc i stawka podatku) powinien zostać określony na podstawie dokumentacji budowlanej, takiej jak pozwolenie na budowę czy decyzja o dopuszczeniu budynku do użytkowania.

Z tych względów istotne jest, że w aktach podatkowych znajduje się decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielająca spółce z o.o. - inwestorowi - pozwolenia na użytkowanie budynku na cel prowadzenia domu opieki społecznej. W ocenie Sądu powyższe pozwala - w sposób nie budzący wątpliwości - przyjąć, iż sporny budynek po jego rozbudowie i adaptacji na dom opieki społecznej nie pełni w całości funkcji mieszkalnej, o czym świadczy treść ww. decyzji.

Należy też podkreślić, że zgodnie z przepisem art. 22 ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego podatnicy jako właściciele, winni zgłosić właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Podatnicy z tego obowiązku się nie wywiązali, gdyż, jak zostało ustalone, zapisy ewidencji gruntów i budynków są nieaktualne co najmniej w zakresie braku funkcji budynku oraz osób będących właścicielami nieruchomości (jako właścicielka jest tam wpisana obok jednego z podatników osoba, po której nieruchomość odziedziczyło dwóch pozostałych).

powrót Podatki Podatek od nieruchomości Prywatny dom opieki a podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________