ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości Opodatkowanie stacji narciarskiej

wtorek, 10 kwietnia 2012 17:54

Opodatkowanie stacji narciarskiej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Przy rozważaniu opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji narciarskiej, opodatkowaniu podlegają wszystkie elementy wyciągu tworzące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2012 r., II FSK 1589/10).

W niniejszej sprawie spółka z o.o. złożyła do wójta gminy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od nieruchomości kolei linowej. Kolej Linowa stanowi własność spółki jako leasingodawcy. Spółka podzieliła elementy konstrukcji kolejki na dwie grupy:

  1. konstrukcje nośne i podporowe kolei linowej (słupy) wraz z fundamentami i osprzętem (liny napinające, odciągi) wyciągu orczykowego i krzesełkowego,
  2. urządzenia mające zastosowanie w wyciągach orczykowym i krzesełkowym, tj. dźwigi, silniki, koła napędowe, liny napędzające, orczyki, krzesełka zainstalowane na fundamentach/podporach.

Spółka chciała się dowiedzieć, czy przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości jako budowle są wyłącznie obiekty budowlane w postaci konstrukcji nośnych i podporowych kolei linowej wraz z fundamentami i osprzętem, zaś urządzenia techniczne zainstalowane na fundamentach nie stanowią budowli w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jako takie nie podlegają opodatkowaniu.

W opinii spółki z uwagi na przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.), w szczególności: art. 3 pkt 1, 3 i 9 oraz art. 2 ust. 1 w zw. z art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844), elementy kolejki zaliczone do pierwszej z wymienionych powyżej grup należy uznać za budowlę i jako takie opodatkować podatkiem od nieruchomości w wysokości 2% wartości budowli. Natomiast urządzenia techniczne zaliczone przez niego do drugiej grupy (tj. dźwigi, silniki, koła napędowe, liny napędzające, orczyki, krzesełka) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości bowiem nie stanowią budowli w rozumieniu ustawy o podatku od nieruchomości.

W interpretacji indywidualnej wójt gminy uznał za prawidłowe stanowisko spółki w zakresie opodatkowania obiektów budowlanych w postaci konstrukcji nośnych i podporowych kolei linowej wraz z fundamentami i osprzętem, oraz za nieprawidłowe w zakresie opodatkowania urządzeń technicznych zainstalowanych na wymienionych fundamentach zaliczonych do grupy drugiej.

Organ podatkowy stwierdził, iż z definicji podanych w ustawie o podatku od nieruchomości oraz w prawie budowlanym wynika, iż przy kwalifikowaniu danego elementu jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości winno się uwzględnić wszystkie elementy budowli, stanowiące całość techniczno-użytkową. Argumentował też, że bez urządzeń typu dźwigi, silniki, koła napędowe nie można mówić o istnieniu wyciągu. Nie zmienia tego fakt, iż poszczególne elementy są zaliczane go różnych grup w Klasyfikacji Środków Trwałych.

Spółka nie zgodziła się z takim podejściem, iż przedmioty należące do drugiej grupy elementów kolejki są opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Wobec tego wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na interpretację przepisów prawa podatkowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że definicja budowli w rozumieniu prawa budowlanego jest w tożsama z definicją budowli w rozumieniu ustawy o podatku od nieruchomości. Jednak w rozumieniu tej ostatniej zakres pojęciowy jest szerszy o urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Podniósł, że budowlą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od nieruchomości jest więc obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, jak również urządzenia budowlane związane z danym obiektem, zapewniające możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Obiekt budowlany, jakim jest kolej linowa, to stanowiący jedną, techniczno-użytkową całość, zespół urządzeń przeznaczonych do przewozu osób przy użyciu pojazdów lub urządzeń wyciągowych, w których przemieszczanie odbywa się za pomocą lin usytuowanych wzdłuż toru jazdy nie ma z pewnością cech budynku ani obiektu małej architektury.

Jest zatem budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, a tym samym w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zawarta w ustawie Prawo budowlane definicja obiektu budowlanego wskazuje, że budowla stanowi całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Nie znajduje więc w ocenie Sądu żadnego uzasadnienia "rozdzielanie" tej budowli na poszczególne elementy, gdyż są one budowlą jako całość. W konsekwencji dla celów opodatkowania wszystkie elementy tej budowli stanowią całość, od wartości której jest naliczany podatek.

Spółka wniosła skargę kasacyjną do NSA. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, że skarga kasacyjna nie zawiera usprawiedliwionych zarzutów, a zatem należało ją oddalić. Spór o prawo w rozpoznawanej sprawie dotyczy tego, czy konstrukcje nośne i podporowe kolejki linowej (wyciągu narciarskiego) wraz z fundamentami i osprzętem wyciągu orczykowego i krzesełkowego, a także urządzenia mające zastosowanie w wyciągach orczykowym i krzesełkowym, tj. dźwigi, silniki, koła napędowe, liny napędzające, orczyki, krzesełka zainstalowane na fundamentach/podporach stanowią budowlę w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach lokalnych.

Spór dotyczy zatem rozstrzygnięcia, czy podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowić ma wartość całej opisanej powyżej konstrukcji wyciągu narciarskiego, czy też, jak wskazuje spółka, jedynie wartość konstrukcji nośnych i podporowych kolei linowej wraz z fundamentami i osprzętem.

Rozstrzygając powyższe zagadnienie, NSA podzielił stanowisko organu podatkowego wyrażone w zaskarżonej interpretacji oraz pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zaprezentowany w zaskarżonym skargą kasacyjną wyroku. Sąd słusznie bowiem uznał, że kolejka linowa (wyciąg narciarski) jako całość stanowi budowlę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i podlega tym samym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Tworzy jedną, techniczno-użytkową całość, rozumianą jako zespół urządzeń przeznaczonych do przewozu osób przy użyciu pojazdów lub urządzeń wyciągowych. Wszystkie elementy konstrukcji wyciągu narciarskiego, a więc te zaliczone we wniosku o udzielenie interpretacji do grupy 1 i 2 dopiero łącznie spełniają funkcję, dla której zostały wzniesione. Wyciąg narciarski (kolejka linowa), jest zatem budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 3 pkt 1 b ustawy Prawo budowlane w związku z art. art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Przewóz osób przy użyciu pojazdów lub urządzeń wyciągowych za pomocą lin oraz orczyków czy krzesełek jest podstawowym przeznaczeniem wyciągu narciarskiego, to jest budowli stanowiącej całość techniczno-użytkową, o której mowa we wniosku o udzielenie interpretacji. Nie można bowiem jako uzasadnione przyjąć twierdzenie strony wnoszącej skargę kasacyjną, że funkcję taką spełniają jedynie wybrane elementy wyciągu, takie jak słupy nośne wraz z fundamentami, liny napinające oraz osprzęt.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie było zatem możliwe zaaprobowanie stanowiska spółki, że budowlą są jedynie części budowlane wyciągu narciarskiego (stacji narciarskiej), to jest słupy, fundamenty oraz liny. Elementy te tworzą jedynie całość techniczną, a nie techniczno-użytkową wyciągu, jak wymaga tego art. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo budowlane. Pomimo, że elementy budowlane nie są technicznie tożsame z pozostałymi urządzeniami wyciągu, to jednak dopiero wszystkie łącznie tworzą całość techniczno-użytkową składającą się na budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo budowlane.

Wyłączenie z całości budowli techniczno-użytkowej jaką jest wyciąg narciarski (kolejka linowa), elementów konstrukcji czy instalacji wymienionych w grupie drugiej, pozbawiłoby wyciąg cech budowli, o której mowa w art. 3 pkt 1b Prawa budowlanego w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Tymczasem przepisy art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 1a ust1 pkt 2 tej ustawy oraz w związku z art. 3 ust. 1 pkt b ustawy Prawo budowlane należy rozumieć w ten sposób, że przy rozważaniu opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji narciarskiej opodatkowaniu podlegają wszystkie elementy wyciągu tworzące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

powrót Podatki Podatek od nieruchomości Opodatkowanie stacji narciarskiej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________