ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości Przydomowy zbiornik z gazem podlega podatkowi od nieruchomości

sobota, 20 października 2012 16:24

Przydomowy zbiornik z gazem podlega podatkowi od nieruchomości

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Znajdujące się przy budynkach zbiorniki na gaz, służący do zasilania instalacji gazowych wykorzystywanych do ogrzewania tych budynków stanowią budowlę. Budowle zaś podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Przepis art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego stanowi, że " Ilekroć w ustawie jest mowa o: .... urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki".

Użycie w przytoczonym przepisie zwrotu "jak" świadczy o tym, że następujące się po tym zwrocie wyliczenie urządzeń zaliczanych do urządzeń budowlanych ma charakter przykładowy. Dane urządzenie ażeby mogło zostać uznane za urządzenie budowlane musi zgodnie z treścią art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego pozostawać w związku z obiektem budowlanym i służyć możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zbiorniki na gaz pozostają w związku z budynkiem, przy którym są instalowane, gdyż konstrukcyjnie są połączone z instalacją gazową znajdująca się w budynku. Zbiorniki takie bez wątpienia służą wykorzystywaniu tych budynków zgodnie z ich przeznaczeniem, gdyż zapewniają możliwość ogrzewania tych budynków. Okoliczność montowania tych zbiorników przez użytkowników budynków świadczy sama przez się , że właściwe korzystanie z tych budynków wymaga ich ogrzewania. Przedmiotowe zbiorniki pełnią podobne funkcje, jak urządzenia wymienione w art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego, tj. służą korzystaniu z budynków w sposób zgodny z ogólnymi standardami. Z tych wszystkich względów zbiorniki na gaz płynny stanowią urządzenia budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego.

W wyroku z dnia 27 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 522/10) uznał, że przydomowe zbiorniki z gazem stanowią budowlę w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jedn.: Dz.U z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.) , zatem podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

powrót Podatki Podatek od nieruchomości Przydomowy zbiornik z gazem podlega podatkowi od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________