ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości Droga w świetle przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

piątek, 15 lutego 2013 12:51

Droga w świetle przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, kiedy nie podlegają podatkowi od nieruchomości grunty zajęte na drogi.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych (art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 65, poz. 913 ze zm.).

Ww. przepis odwołuje się w zakresie pojęcia pasów drogowych i dróg publicznych do definicji zawartych w ustawie z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.).

Pasem drogowym jest, na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy o drogach publicznych, wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

Droga to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym.

Jak stanowi art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Analiza powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych należy rozumieć w taki sposób, iż wyłączone spod opodatkowania są grunty znajdujące się pod drogami rozumianymi jako budowle, niezależnie od kwalifikacji tych gruntów w ewidencji gruntów i budynków. Stanowisko takie potwierdza również orzecznictwo sądowe.

W wyroku z dnia 11 lutego 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (I SA/Sz 568/08) stwierdził, iż należy uznać, że:

"droga", o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, to budowla i pojęcie to należy rozumieć zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 1a pkt 2 tej ustawy. Powyższe oznacza również, że do ustaleń w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości nie może mieć zastosowania art. 21 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, gdyż ewidencja gruntów i budynków, o której mowa w tym przepisie, nie jest dokumentem obejmującym budowle, w tym drogi. W ewidencji gruntów i budynków nie ma symbolu właściwego dla gruntów stanowiących pasy drogowe i dlatego art. 21 Prawa geodezyjnego i kartograficznego w tym zakresie nie może znaleźć zastosowania. Stąd też przedmiotem ustaleń powinno być istnienie na gruncie budowli drogi, gdyż jedynie w tym przypadku można mówić o gruncie jako o pasie drogowym (zob. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 11 maja 2011 r., I SA/Gd 48/11 oraz WSA w Lublinie z dnia 5 listopada 2008 r., I SA/Lu 244/08).

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że istotą definicji pasa drogowego jest wydzielenie liniami granicznymi gruntu, który stanowi pas drogowy. W związku z faktem, że pas drogowy może przebiegać przez wiele działek ewidencyjnych, to jak podkreśla się w orzecznictwie sądowym, w celu wykazania granic pasa drogowego niezbędnym jest przedłożenie planu gruntu (urzędowego dokumentu geodezyjnego) z wyraźnie zaznaczonymi liniami granicznymi tego gruntu, a nie granic działki ewidencyjnej, na której ten pas gruntu się znajduje.

Inny rodzaj dokumentacji, jak np. odpowiednie notatki służbowe z wizji lokalnych, czy dokumentacja fotograficzna, może mieć w tego rodzaju sprawach wyłącznie znaczenie pomocnicze (zob. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 9 kwietnia 2008 r., II SA/Sz 102/08 oraz wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2008 r., II GSK 171/08).

Brak zatem odpowiedniej urzędowej dokumentacji stwierdzającej wydzielenie pasa drogowego liniami granicznymi będzie skutkował niemożnością skorzystania z wyłączenia przewidzianego w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z uwagi na fakt, że nie można w takiej sytuacji stwierdzić istnienia pasa drogowego.

Powyższe stanowisko wyraził Minister Finansów (pismo z dnia 23 marca 2012 r. Ministerstwo Finansów Departament Podatków i Opłat Lokalnych, PL/LS/833/17/MGS/12/29).

powrót Podatki Podatek od nieruchomości Droga w świetle przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________