ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości Stawka podatku dla budynków zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych

czwartek, 03 lutego 2011 12:50

Stawka podatku dla budynków zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź zasady stosowania preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości do budynków zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Ustawa z dnia 4 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 225, poz. 1461) wprowadziła od dnia 1 stycznia 2011 r. zmiany dotyczące preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości stosowanej do budynków zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych, określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, ze zm.).

Obecnie stawka ta wynosi dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

Na podstawie dotychczasowego brzmienia ww. przepisu stawka ta stosowana była do budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Interpretacja powyższego przepisu oparta na ugruntowanej linii orzecznictwa sądów administracyjnych dopuszczała stosowanie stawki do budynków (ich części), które są bezpośrednio zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zamierzeniem ustawodawcy wprowadzającego tę stawkę w 2003 r. było jej stosowanie nie tylko do pomieszczeń zajętych stricte na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, ale również pomieszczeń ściśle związanych z ich wykonywaniem, tj. również części administracyjnych, bazy noclegowej, gastronomicznej itp. placówek medycznych.

Początkowo też (przed ugruntowaniem się linii orzecznictwa na ten temat) Ministerstwo Finansów opowiadało się w swoich interpretacjach za objęciem obniżoną stawką zarówno powierzchni bezpośrednio zajętych, jak i pośrednio związanych ze świadczeniami zdrowotnymi, lecz niezbędnych do ich udzielania (np. pismo z dnia 11 lipca 2003 r.).

Zarówno ograniczenie stosowania ww. stawki, jak również fakt, że powierzchnia budynku przeznaczonego na ochronę zdrowia pod względem opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie była traktowana jednolicie, spowodowało, że cel, jakim były preferencje podatkowe dla działalności w zakresie ochrony zdrowia, realizowany był jedynie w wąskim zakresie.

W wyniku wprowadzonych ustawą z dnia 4 września 2010 r. zmian, preferencyjna stawka objęła oprócz pomieszczeń (budynków) zajętych bezpośrednio na udzielanie świadczeń zdrowotnych również budynki (ich części) niezajęte bezpośrednio na te świadczenia, lecz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej.

Poza obniżoną stawką pozostają jak dotychczas części zajęte na działalność gospodarczą np. kioski, bufety oraz inne powierzchnie niezwiązane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Kierunek zmian jest więc zgodny z ideą, jaka towarzyszyła wprowadzeniu odrębnej stawki w 2003 r., a mianowicie wsparcia działalności w dziedzinie ochrony zdrowia i objęcie niższą stawką nieruchomości związanych z tą działalnością.

Zmiana stanu prawnego jest niewielka, dlatego nie uznano w związku z tym za konieczne podjęcia działań w celu wyrównania spadku dochodów przez rekompensatę z innego źródła bądź ewentualne zmniejszenie zakresu zadań publicznych, do realizacji których jest zobowiązana gmina uzdrowiskowa.

Działania w ramach rekompensaty gminom utraconych dochodów z tytułu rozszerzenia stosowania stawki preferencyjnej, to wprowadzenie specjalnej stawki opłaty miejscowej w miejscowościach uzdrowiskowych. Górna granica stawki stanowiła dwukrotność stawki opłaty miejscowej w miejscowościach niebędących uzdrowiskiem. W 2005 r. opłata miejscowa w uzdrowiskach została zastąpiona opłatą uzdrowiskową.

powrót Podatki Podatek od nieruchomości Stawka podatku dla budynków zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________