ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Problem ze spadkiem z zagranicy

czwartek, 15 listopada 2012 13:48

Problem ze spadkiem z zagranicy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Obecnie w Polsce obowiązują jedynie dwie z trzech zawartych umów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania w przypadku spadku otwartego za granicą.

W interpelacji z 14 września 2012 r. posłowie zapytali Ministra Finansów, czy zamierza podjąć działania w sprawie podwójnego opodatkowania spadków transgranicznych, tak aby były one korzystne dla podatników.

Spadkobiercy mieszkający w Polsce mogą odziedziczyć majątek po zmarłym w innym kraju. Obywatele UE, którzy nabywają w drodze spadku nieruchomości położone w innym kraju, mają często do czynienia z opodatkowaniem odziedziczonego majątku przez więcej niż jedno państwo członkowskie.

Parlament Europejski, dostrzegając problem obywateli, w lipcu 2012 r. wydał rozporządzenie, które ma umożliwić wybór przepisów dotyczących dziedziczenia, właściwych bądź dla miejsca pochodzenia, bądź dla miejsca stałego pobytu. Państwa członkowskie mają trzy lata na jego wdrożenie.

Nowe regulacje mają na celu ułatwienie rozstrzygania kwestii spadkowych oraz uniknięcie sporów, które powstają w przypadku rozpatrywania testamentów, do których zastosowanie może mieć prawo więcej niż jednego kraju członkowskiego.

Przepisy mają pozwolić spadkobiercom uniknąć kosztownych sporów prawnych oraz ograniczyć biurokrację. Rozporządzenie nie reguluje jednak największego utrudnienia dla spadkobierców, czyli podwójnego opodatkowania odziedziczonego majątku.

W zakresie unikania podwójnego opodatkowania spadków sytuacja polskich rezydentów podatkowych jest bardzo niedogodna gdyż Polka p[osiada jedynie trzy umowy z Austrią, Węgrami (została wypowiedziana) i nieistniejącą już Czechosłowacją (Republika Czeska jest sukcesorem Czechosłowacji).

Wiele państw unijnych posiada umowy w zakresie unikania podwójnego opodatkowania spadków (np. Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Austria, Szwecja, Dania i Stany Zjednoczone). W przypadku braku takich umów w większości przypadków następuje podwójne opodatkowanie spadku, w kraju położenia spadku i w kraju zamieszkania spadkobiercy.

Polski spadkobierca płaci podatek zarówno w państwie, gdzie znajduje się majątek spadkowy, jak i w Polsce. Taka sytuacja ma miejsce, m.in. ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą, Wielką Brytanią, Francją czy też Niemcami, czyli z państwami, w których żyje i pracuje najwięcej polskich obywateli.

Posłowie występujący z interpelacją, zapytali Ministra Finansów, kiedy ministerstwo zamierza dostosować polskie przepisy do rozporządzenia wydanego przez Parlament Europejski w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego, oraz czy ministerstwo planuje rozwiązać problem dotyczący coraz większej liczby obywateli polskich poprzez podpisanie odpowiednich umów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania i jakich krajów miałoby to rozwiązanie dotyczyć.

powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Problem ze spadkiem z zagranicy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________