ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Spłata kredytu za małżonka

poniedziałek, 04 lutego 2013 16:03

Spłata kredytu za małżonka

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Spłata kredytu hipotecznego za małżonka, gdy małżeństwo ma rozdzielność majątkową, jest darowizną. Tak w wyroku z dnia 25 stycznia 2013 r. orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 1125/11).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny.

Ponieważ wskazana ustawa dla swoich celów nie definiuje darowizny, dlatego niezbędne jest odwołanie się do znaczenia nadanego w przepisach ustawy z dnia 23 czerwca 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z art. 888 §1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Konstrukcja kodeksowa umowy darowizny obejmuje nie tylko przeniesienie własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa majątkowego, prowadzących do wzrostu aktywów obdarowanego, ale także takie dyspozycje darczyńcy, które prowadzą do wygaśnięcia określonych aktywów w jego majątku i zmniejszenia przez to pasywów obciążających majątek obdarowanego. Przedmiotem darowizny może być więc także zapłata lub przejęcie przez darczyńcę długu obdarowanego względem osoby trzeciej.W ocenie Sądu, brak podstaw do przyjęcia poglądu, że darowizna polegająca na zapłacie przez darczyńcę długu obdarowanego względem osoby trzeciej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Przeciwnie, wykładnia językowa art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizny prowadzi do wniosku, iż pojęcie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem darowizny rozumieć należy jako każde przysporzenie majątkowe uzyskane pod tytułem darmym, spełniające warunki uznania tej czynności za darowiznę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a więc także polegające na zmniejszeniu pasywów obdarowanego.

Wbrew argumentom strony, językowe rozumienie pojęcia "nabycie" nie ogranicza się jedynie do otrzymania czegoś na własność za pieniądze lub przez wymianę, ale także zyskanie czegoś, zdobycie (internetowy słownik języka polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN, www.sjp.pwn.pl).

Słusznie wskazał Dyrektor Izby Skarbowej, że do takiego wniosku prowadzi także wykładnia systemowa. Ustawodawca w art. 1 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy postanowił, iż opodatkowaniu podlega także "nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności."

Ustanowienie nieodpłatnego użytkowania nie prowadzi do nabycia czegokolwiek na własność, nie wywołuje skutku rozporządzającego, jednak niewątpliwie powoduje korzyść majątkową, której uzyskanie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W tej sytuacji argumentacja skarżącej koncentrująca się wokół pojęcia "nabycia" własności lub praw majątkowych, z pominięciem dalszej części przepisu, nie zasługuje na uwzględnienie.

powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Spłata kredytu za małżonka

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________