ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Darowizna zwolniona z podatku. Sam obdarowany może ją wpłacić na rachunek bankowy

czwartek, 18 kwietnia 2013 09:26

Darowizna zwolniona z podatku. Sam obdarowany może ją wpłacić na rachunek bankowy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Udokumentowanie otrzymanej darowizny wpłatą na rachunek bankowy, nie musi polegać na tym, że tylko darczyńca wpłaca obdarowanemu. Zwolniona z podatku będzie każda darowizna, która zostanie wpłacona na rachunek bankowy, nie ma znaczenia przez kogo. Może to być sam darczyńca.

Zwolnienie od podatku w przypadku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochę występuje (zgodnie z treścią art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn), jeżeli zostaną spełnione dwa warunki:

  1. zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, oraz
  2. udokumentowanie – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9.638 zł – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową lub przekazem pocztowym.

Naczelny Sąd Administracyjny w swoich orzeczeniach niejednokrotnie już wskazywał, że wykładnia powołanego przepisu nie może sprowadzać się do szukania sensu poszczególnych wyrazów, lecz powinna być połączona z analizą celu regulacji prawnej. A ta ma głównie cel społeczny. Cel ten został wyraźnie określony jako "zapewnienie ochrony interesów majątkowych członków najbliżej rodziny".

Natomiast wprowadzenie warunków zgłoszenia i udokumentowanie darowizny miało na celu "zapewnienie szczelności sytemu podatkowego" oraz "uzyskanie pewności prawnopodatkowej odnośnie nabytego majątku" by zapobiec fikcyjnym umowom darowizny sporządzanym wyłącznie dla zmniejszenia obciążeń podatkowych (zob. druk sejmowy nr 736 z 28 czerwca 2006 r.).

Ustanowiony powyższym przepisem wymóg udokumentowania dokonanej darowizny należy traktować jedynie jako wymóg natury technicznej mający na celu potwierdzenie faktycznego, rzeczywistego charakteru dokonanej darowizny (por. wyrok NSA z dnia 8 grudnia 2010 r.,II FSK 1394/09, wyrok z dnia 19 stycznia 2012 r., II FSK 1419/10, wyrok z dnia 14 marca 2012 r., II FSK 1534/11).

Cytowane wyżej wyroki NSA rozstrzygały sprawy, w których darczyńcy dokonywali wpłat na konta bankowe innych podmiotów niż obdarowany (deweloperów) lub na konta indywidualne obdarowanych w funduszach inwestycyjnych (fundusz akcji). Niemniej, argumentacja w nich zawarta pozostaje w pełni aktualna dla niniejszej sprawy.

Należy zwrócić uwagę, że przedmiotem wypowiedzi NSA były także skutki, jakie na dopuszczalność zwolnienia od podatku wywołuje okoliczność, że wpłacającym środki uzyskane tytułem darowizny był obdarowany.

W wyroku z dnia 9 marca 2011 r. (II FSK 1953/09) NSA wskazał, że przepis art. 4a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy nie daje podstawy do stwierdzenia, że dla uzyskania ulgi konieczne było wpłacenie kwoty darowizny jedynie przez darczyńcę.

Z kolei w wyroku z dnia 8 grudnia 2010 r. (II FSK 1394/09), zapadłym w sprawie, w której organ stwierdził, że skarżąca nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie bankowego dowodu wpłaty własnej, NSA wskazał, że zaaprobowanie takiego stanowiska prowadziłoby w gruncie rzeczy do całkowicie sztucznego, oderwanego od realiów życia, formalizmu dowodowego, kłócącego się skądinąd z zasadą budowy zaufania do organów państwa (art. 121 §1 Ordynacji podatkowej).

WSA w Gorzowie Wielkopolskim wskazał, że przepisy konstruujące ulgi i zwolnienia muszą być wykładane ściśle. Tymczasem efektem wykładni zawartej w zaskarżonym wyroku było sformułowanie warunku koniecznego dla uzyskania zwolnienia, który nie został wskazany wprost w treści przepisu. Zatem Sąd ten posłużył się pozajęzykowymi dyrektywami interpretacyjnymi.

W ocenie NSA ustawodawca w cytowanym przepisie ustawy zwolnienie od podatku nabycia w drodze darowizny środków pieniężnych, od członków rodziny w przepisie tym wymienionych, uzależnił tylko od udokumentowania otrzymania tych środków dowodem ich przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Brak przy tym wskazania, że z dowodu wpłaty lub przekazu pocztowego wynikać powinno, że wpłacającym kwotę darowizny powinien być darczyńca.

Jak wskazano we wcześniejszych rozważaniach także rezultaty wykładni celowościowej nie prowadzą do wniosku, aby warunkiem skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania była osobista wpłata kwoty darowizny przez darczyńcę na rachunek bankowy obdarowanego.

powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Darowizna zwolniona z podatku. Sam obdarowany może ją wpłacić na rachunek bankowy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________