ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Miesiąc to za mało na zgłoszenie nabycia spadku, uznał Trybunał Konstytucyjny

środa, 05 czerwca 2013 13:44

Miesiąc to za mało na zgłoszenie nabycia spadku, uznał Trybunał Konstytucyjny

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 czerwca 2013 r. orzekł, że niekonstytucyjny jest przepis, który przewidywał miesięczny termin na zgłoszenie do urzędu skarbowego nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych dla uzyskania prawa do zwonienia podatkowego. Obecnie termin ten wynosi 6 miesięcy.

Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, w wyroku z 4 czerwca 2013 r. orzekł, że art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w zakresie, w jakim przewidywał miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, był niezgodny z Konstytucją.

Zakwestionowany przepis, w brzmieniu obowiązującym w tym okresie, uzależniał prawo do zwolnienia od podatku w przypadku nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia od dokonania zgłoszenia tego nabycia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Obecnie termin ten wynosi 6 miesięcy.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn był niezgodny z zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Zakwestionowany przepis gwarantował pozorną ochronę jednostki i stanowił niewykonalną konstrukcję normatywną.

Za taką Trybunał uznał mechanizm prawny, którego elementami były krótki termin o charakterze materialnym, uzależniony od czynności procesowych stron początek biegu tegoż terminu, zróżnicowana praktyka stosowania pieczęci o nadaniu klauzuli prawomocności oraz zróżnicowana praktyka organów administracji w zakresie wymogu udokumentowania dnia powstania obowiązku podatkowego.

Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że „wprawdzie prawo podatkowe może nakładać różne, nawet restrykcyjne wymogi proceduralne na podatników w celu wykonania ciążących na nich obowiązków podatkowych, ale jeżeli prawodawca postanowi o przyznaniu szczególnego rodzaju uprawnień podatkowych, zobowiązany jest w maksymalny w danym stanie prawnym i faktycznym sposób, stanowiąc odpowiednie wymogi proceduralne, materialne oraz ustrojowe, realnie umożliwić beneficjentom skorzystanie z przyznanego uprawnienia”.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Miesiąc to za mało na zgłoszenie nabycia spadku, uznał Trybunał Konstytucyjny

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________