ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Wystąpienie małżonka ze spółki cywilnej

czwartek, 09 października 2014 10:19

Wystąpienie małżonka ze spółki cywilnej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pytanie: Jak korzystnie podatkowo rozwiązać sytuację wystąpienia małżonka ze spółki cywilnej?

Małżonkowie prowadzą spółkę cywilną. Kupili na nazwisko obojga małżonków nieruchomość gruntową, na której wybudowali budynek biurowy i magazyn, które wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Jeden z współmałżonków zamierza wystąpić ze spółki, a na jego miejsce do spółki wejdą dwie córki.

Ekspertax odpowiada: Zakładając, że między małżonkami istnieje wspólny ustrój majątkowy małżeński (współwłasność łączna), małżonkowie będący właścicielami nieruchomości mogą razem darować udział w nieruchomości każdej z córek, jako ułamkową część prawa własności. Udział ten po stronie każdej z córek mógłby 1/10 prawa własności

Czy żona może nadal być współwłaścicielką nieruchomości, czy jednak musi całkowicie zrzec się prawa do nieruchomości?

Po dokonaniu darowizny, która nie będzie opodatkowana, małżonkowie w dalszym ciągu byliby właścicielami pozostałych 8/10 prawa własności. Proporcja odpowiadałaby prawu do udziału w zysku w spółce cywilnej, z którego 80% przypadałoby na rodzica pozostającego w spółce cywilnej, a po 10% na każdą z córek. Dla takiego podziału prawa do udziału w zysku bez znaczenia jest to, że 8/10 ułamkowego prawa własności należało będzie do małżonków.


Inaczej kształtuje się sytuacja prawna związana z nieruchomościami zaliczanymi do majątku do spółki cywilnej. Dotychczas bowiem małżonkowie w ramach współwłasności małżeńskiej mogli wykorzystywać składniki wspólnego majątku w ramach działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej. Sytuacja ta ulegnie jednak zmianie z chwilą dokonania darowizny ułamkowego prawa własności nieruchomości na rzecz córek. Z tą bowiem chwilą współmałżonkowie łącznie oraz każda z ich córek staną się właścicielami ułamkowej części prawa własności – odpowiednio 8/10 współmałżonkowie oraz po 1/10 każda z córek, którymi to częściami ułamkowymi można, co do zasady, swobodnie dysponować.

Z tego też względu koniecznym jest formalne wprowadzenie interesujących nas nieruchomości jako wkładów do majątku spółki, ponieważ prawo własności w jej ramach oparte jest również na zasadzie współwłasności łącznej i niepodzielnej dopóki trwa umowa spółki. Dlatego też na okoliczność przystąpienia córek do spółki z jednym z rodziców koniecznym będzie sporządzenie stosownej umowy, w której strony postanowią, że ułamkowe prawo własności nieruchomości jest wnoszone jako wkład do spółki.

Z uwagi na to, że mamy do czynienia z nieruchomościami to umowa ta powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Darowiznę na rzecz córek oraz wniesienie wkładów w postaci ułamkowego prawa własności nieruchomości przez wszystkich wspólników można dokonać w jednym akcie notarialnym. Stroną tego aktu będzie również ten ze współmałżonków, który nie będzie wspólnikiem spółki cywilnej, ponieważ w dalszym ciągu wraz z drugim współmałżonkiem pozostawał on będzie właścicielem 8/10 ułamkowego prawa własności nieruchomości. Nie będzie to jednak oznaczało, że tenże współmałżonek będzie wspólnikiem spółki cywilnej. W akcie notarialnym występował on będzie bowiem jedynie jako ułamkowy współwłaściciel, który w ramach zarządu majątkiem wspólnym wyraża zgodę na wniesienie wspólnego majątku małżeńskiego jako wkładu do spółki.

Czy takie przeniesienie własności spowoduje konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym, jeżeli podział udziałów w spółce będzie się kształtował: rodzic 80%, a córki po 10%?

Sama darowizna ułamkowego prawa własności nieruchomości na rzecz córek nie wywoła skutków w podatku dochodowym po stronie rodziców, bo zbycie nie jest odpłatne. Skutki w tym podatku nie wystąpią również po stronie obdarowanych córek, ponieważ przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się dla przychodów objętych zakresem regulacji ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Skutków w podatku dochodowym nie wywoła również wniesienie ułamkowych części prawa własności nieruchomości jako wkładu do spółki cywilnej, ani po stronie wspólników spółki cywilnej ani po stronie współmałżonka, który występuje ze spółki. Tutaj bowiem także mamy do czynienia z nieodpłatnym zbyciem nieruchomości, ponieważ żaden ze wspólników ani sama spółka cywilna, nie obejmują w zamian za wkład udziałów, które stanowiłyby formę odpłatności, a jedynie nabywają prawo do udziału w zysku, co nie jest formą odpłatności za zbycie.

Jakie następstwa podatkowe miałaby sprzedaż nieruchomości?

Skutki podatkowe po stronie wspólników spółki mogą wystąpić przy ewentualnej sprzedaży nieruchomości, ponieważ z tego tytułu powstanie przychód z działalności oraz ewentualnie dochód. Po stronie współmałżonka, który pozostanie wspólnikiem spółki, dochodem będzie różnica pomiędzy proporcjonalną częścią przychodu nad proporcjonalną częścią kosztów uzyskania przychodów, do których zaliczałyby się:

  • koszty bieżącej działalności spółki,
  • koszty nabycia nieruchomości oraz
  • koszty poniesione na budowę obiektów budowlanych, pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Po stronie córek jako wspólników dochodem byłaby różnica pomiędzy proporcjonalną częścią przychodu ze sprzedaży nad proporcjonalną częścią kosztów uzyskania przychodów, do których zaliczały się będą jedynie koszty bieżącej działalności. Do tychże kosztów podatkowych nie będą się jednak zaliczały koszty nabycia nieruchomości oraz koszty budowy obiektów budowlanych, ponieważ udział w prawie ich własności został nabyty w drodze darowizny, a więc nieodpłatnie.

W rozpatrywanej sytuacji nie powstaną skutki w podatku VAT, ponieważ nie mamy do czynienia z dostawą budynków, ani też z ich darowizną w rozumieniu przepisów ustawy o VAT dokonywaną przez spółkę cywilną będącą podatnikiem VAT.

Co do zasady powstaną skutki w podatku od spadków i darowizn. Jednakże z uwagi na to, że darowizna dokonywana jest przez rodziców na rzecz dzieci, to może ona korzystać ze zwolnienia z tego podatku.

UWAGA!
Warunkiem koniecznym dla skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn jest złożenie w ciągu 6 miesięcy od otrzymania darowizny formularza informacji SD-Z do urzędu skarbowego. Ponadto w opisanym przypadku mogą powstać skutki w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), jeżeli wartość wkładów do spółki cywilnej w nowym składzie osobowym będzie prowadziła do podwyższenia wartości wkładów ponad tę, która wynika z pierwotnej umowy spółki cywilnej zawartej pomiędzy współmałżonkami.

Podstawa prawna:
•    art. 73, art. 158, art. 195 – 196, art. 3531, art. 860, art. 863, art. 867 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 121),
•    art. 31, art. 341 – 36 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.),
•    art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 8, art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 22 ust. 6d, art. art. 22a ust. 1, art. 22d ust. 2, art. 22n ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),
•    art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 – 2, art. 15 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.),
•    art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k, art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a – b, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 10, poz. 646 ze zm.),
•    art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Wystąpienie małżonka ze spółki cywilnej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________