ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od środków transportowych Uwaga na podatek transportowy!

wtorek, 21 czerwca 2011 14:36

Uwaga na podatek transportowy!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Porzucenie pojazdu, bądź jego fizyczna likwidacja, np. poprzez złomowanie, brak możliwości faktycznego korzystania z zarejestrowanego środka transportowego, np. na skutek kradzieży nie zwalnia właściciela z obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.

Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu. Bez znaczenia będzie miał zatem fakt zutylizowania pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, czy jego kradzieży, jeżeli jego właściciel nie złoży stosownego wniosku, a właściwy organ nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu. Tak uznał w wyroku z dnia 25 maja 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 108/10).

W niniejszej sprawie podatnicy złożyli odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w kwesti I i II raty podatku od środków transportowych. Uważali, że skoro samochód STAR nie istnieje od 1998 r., bowiem został rozkradziony i przekazany na złom i złożyli do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta wniosek o wyłączenie pojazdu z ruchu, ale do dnia dzisiejszego nie wydano decyzji w tej sprawie, to nie mają obowiązku zapłacić podatku.

Organ odwoławczy decyzją utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie. Powołując się na art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.), organ stwierdził, że podatek od środków transportowych jest podatkiem typu majątkowego, związanym z posiadaniem prawa własności.

Istnienie prawa własności, jak i fakt, że pojazd jest zarejestrowany oznacza, że osoba figurująca w rejestrze jako właściciel pojazdu jest obciążona obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku od środków transportowych. Organ wskazał również, ze z treści art. 9 ust. 5 ww. ustawy wynika, że obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Wyrejestrowanie pojazdu zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.) następuje na wniosek właściciela w drodze decyzji uchylającej decyzję o wydaniu dla danego pojazdu dowodu rejestracyjnego. Dla wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych w drodze wyrejestrowania istotne jest, więc wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.

Organ odwoławczy stwierdził, że dopóki nie doszło do wydania decyzji uchylającej decyzję o rejestracji spornego pojazdu lub decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu nie można stwierdzić, że ustał obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, nawet jeżeli środek ten nie był już w posiadaniu skarżących, nie był przez nich użytkowany i nawet jeżeli został fizycznie zlikwidowany.

Ponadto organ wyjaśnił, iż wbrew twierdzeniom skarżących postępowanie wszczęte na podstawie wniosku skarżących w sprawie o wyrejestrowanie pojazdu zostało zakończone. Wniosek ten pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na nie usunięcie braków podania.

Skarżący złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego; nie wskazując w niej jednak na zarzuty wobec powyższej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wskazał, że wskazane przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w opinii Sądu, jednoznacznie określają, na kim ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, od kiedy powstaje oraz kiedy obowiązek ten wygasa. Z kolei przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym wskazują procedurę wyrejestrowania i czasowego wycofania pojazdu z ruchu, które konstytuują wygaśnięcie obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wobec tego, ze względu na brak decyzji organu rejestrującego, właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, o wyrejestrowaniu pojazdu, bądź czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, nie było podstaw do uznania, że skarżący nie byli zobowiązani do zapłaty przedmiotowego podatku. Obowiązek ten będzie ciążył na podatniku tak długo, jak stosowna decyzja nie zostanie wydana przez właściwy organ w przedmiocie wyrejestrowania pojazdu.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego koresponduje w pełni z poglądami doktryny oraz jednolitym orzecznictwem sądów administracyjnych, które skład orzekający rozpoznający niniejszą sprawę w pełni popiera i akceptuje. Dopiero bowiem wydanie przez właściwego starostę decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu spowoduje, iż z końcem miesiąca, w którym dokonano wyrejestrowania pojazdu, nastąpi wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Dopóki właściciel nie złoży wniosku o wyrejestrowanie pojazdu i - w konsekwencji - nie zostanie wydana decyzja o jego wyrejestrowaniu, dopóty ciążyć będzie na nim obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych. Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu. Bez znaczenia będzie miał zatem fakt zutylizowania pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, czy jego kradzieży, jeżeli jego właściciel nie złoży stosownego wniosku, a właściwy organ nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.

Ponadto podkreślić należy, że okolicznością o charakterze prawotwórczym (przesądzającą o zmianie stanu prawnego w odniesieniu do konkretnego podatnika) jest czynność wyrejestrowania pojazdu, z natury rzeczy potwierdzająca zaistnienie sytuacji, w której ktoś wolny jest od ciążącego na nim wcześniej obowiązku podatkowego. Ma ona tym samym znaczenie porządkowe, tworząc podstawę dla ustalenia prawnopodatkowych konsekwencji likwidacji (zniszczenia) pojazdu.

Można wobec tego powiedzieć, że wyrejestrowanie pojazdu jako odwrotność czynności zarejestrowania, wywołuje jednoznacznie określony przez ustawodawcę skutek w postaci wygaśnięcia obowiązku podatkowego (wyrok NSA z dnia 21 lutego 2006 r. II FSK 330/05,wyrok NSA z dnia 25 listopada 2008 r. II FSK 1094/07, wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2008 r. II FSK 1473/06).

powrót Podatki Podatek od środków transportowych Uwaga na podatek transportowy!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________