ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od środków transportowych Przewłaszczenie na zabezpieczenie a podatek od środków transportowych

wtorek, 07 sierpnia 2012 23:09

Przewłaszczenie na zabezpieczenie a podatek od środków transportowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, kto jest podatnikiem podatku od środków transportowych, gdy pojazd jest przedmiotem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie umowy kredytu bankowego.

Podatnikami podatku od środków transportowych, zgodnie z art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, są osoby fizyczne i prawne - właściciele środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Zgodnie z art. 101 ust. 1. Prawa bankowego, zabezpieczenie wierzytelności banku może być dokonane w drodze przeniesienia na bank przez dłużnika lub osobę trzecią, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej lub papierów wartościowych.

Przewłaszczona rzecz - pojazd - pozostaje nadal w posiadaniu (od tej chwili posiadaniu zależnym) przewłaszczającego. Zabezpiecza ona wierzytelność do momentu jej całkowitej spłaty. Taki rodzaj zabezpieczenia zminiejsza ryzyko kredytowe banku i jednocześnie skania kredytobiorcę do szybkiego uregulowania długu. Ponieważ przewłaszczenie powoduje przejście prawa własności pojazdu na bank, zatem to bank jest podatnikiem podatku od środków transportowych.

Na wierzycielu, którego wierzytelność została zabezpieczona przez przeniesienie własności środków transportowych, spoczywa obowiązek uiszczenia podatku od środków transportowych, o jakim mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm.).  Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 4 listopada 1997 r. (I SA/Po 334/97).

powrót Podatki Podatek od środków transportowych Przewłaszczenie na zabezpieczenie a podatek od środków transportowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________