ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od środków transportowych Zastaw na pojeździe a podatek od środków transportowych

wtorek, 07 sierpnia 2012 23:33

Zastaw na pojeździe a podatek od środków transportowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, kto jest podatnikiem podatku od środków transportowych, gdy pojazd jest przedmiotem zastawu.

Podatnikami podatku od środków transportowych, zgodnie z art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, są osoby fizyczne i prawne - właściciele środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

W celu zabezpieczenia wierzytelności, które wynikają z czynności bankowych, bank może żądać zabezpieczenia przewidzianego w Kodeksie cywilnym i prawie wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z art. 93 ust. 1 Prawa bankowego.

Zgodnie z art. 308 Kodeksu cywilnego, wierzytelność można także zabezpieczyć zastawem rejestrowym, który regulują odrębne przepisy (ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 67, poz. 569 ze zm.).

Zastaw rejestrowy jest szczególnym rodzajem zastawu. Z zastawu rejestrowego wynikają dwa uprawnienia:

  • możliwość zaspokojenia z przedmiotu zastawu przez wierzyciela, bez względu na to, czyją jest własnością w chwili zaspokojenia;
  • pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi dłużnika, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Zastawem rejestrowym można zabezpieczyć wierzytelność pieniężną. Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe, z wyjątkiem: praw mogących być przedmiotem hipoteki, wierzytelności na których ustanowiono hipotekę, statków morskich oraz statków w budowie mogących być przedmiotem hipoteki morskiej.

Zastaw rejestrowy nie wymaga wydania przedmiotu zastawu zastawnikowi (wierzycielowi, którym zazwyczaj jest bank).

Co do zasady, zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego następuje dopiero w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, o ile przepisy tej ustawy nie stanowią inaczej. Umowa ta zatem nie przenosi własności pojazdu na zastawinka. Podatnikiem podatku od środków transportowych pozostaje zatem właściciel pojazdu (zastawcy).

powrót Podatki Podatek od środków transportowych Zastaw na pojeździe a podatek od środków transportowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________