ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od środków transportowych Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

czwartek, 27 lutego 2014 14:32

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu lub wydania decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Bez znaczenia jest okoliczność, czy samochód ten zostanie następnie sprzedany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawodawca nie łączy powstania obowiązku podatkowego ze sposobem wykorzystania środka transportowego.

Tak orzekł w wyroku z dnia 27 czerwca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (I SA/Ke 201/13).

 

Kwestie opodatkowania podatkiem od środków transportu regulują przepisy rozdziału 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zakres przedmiotowy podatku od środków transportowych określony został w art. 8 tej ustawy Na gruncie tego przepisu ustawodawca ustanowił zamknięty katalog rodzajów środków transportu podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, obejmujący m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton (art. 8 pkt 1 ww. ustawy).

Zakres podmiotowy, w tym również kwestie dotyczące powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego, reguluje natomiast art. 9 ww. ustawy. Stosownie do art. 9 ust. 1 tej ustawy, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Według zaś art. 9 ust. 4 ww. ustawy, obowiązek podatkowy, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek podatkowy wygasa natomiast z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono (art. 9 ust. 5 ww. ustawy). Ponadto stosownie do art. 9 ust. 4b tej ustawy, zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Z przywołanych przepisów wynika zatem, że dla powstania i następnie istnienia obowiązku podatkowego nabywcy zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środka transportowego nie jest istotne, czy osoba ta dokonała "przerejestrowania" pojazdu, tj. zawiadomienia właściwego organu o nabyciu pojazdu oraz złożenia wniosku o jego zarejestrowanie na własne nazwisko (art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137).

Istotne jest natomiast, że miał miejsce sam fakt nabycia - przejścia własności pojazdu z dotychczasowego właściciela (zbywcy) na nabywcę, zatem że zaistniała czynność prawna przenosząca własność. Wymaga przy tym wyjaśnienia, że rejestracja pojazdu także może stanowić sytuację powodującą powstanie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych. Dotyczy to jednak pierwszej rejestracji środka transportu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie "przerejestrowania" pojazdu.

W przypadku nabycia pojazdu już zarejestrowanego, obowiązek podatkowy powstaje u nabywcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty, na co wskazuje powołany wyżej art. 9 ust. 4 ww. ustawy. Pozbawiony znaczenia w aspekcie skutków podatkowych jest wówczas fakt, czy nabywca dokonał przerejestrowania środka transportowego na siebie.

Żaden z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie uzależnia natomiast powstania obowiązku podatkowego w omawianym podatku od okoliczności, nabycia i przerejestrowania pojazdu na nabywcę. Wprawdzie kwestia nabycia pojazdu wiąże się z obowiązkiem jego przerejestrowania wynikającym z przepisów Prawa o ruchu drogowym, jednak jak już wyżej wyjaśniono obowiązek ten nie ma znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.

Wpływu na tenże obowiązek nie ma cel zakupu pojazdu ani fakt jego nieużytkowania, np. nabywca nie użytkuje nabytego pojazdu do żadnych celów bo zakupił go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako towar handlowy w celu dalszej odsprzedaży. Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest bowiem uzależniona od użytkowania pojazdu ani jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu lub wydania decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 14 lipca 2011 r., III SA/Po 395/11).

Ustawodawca nie łączy powstania obowiązku podatkowego ze sposobem wykorzystania środka transportowego. Podatek od środków transportowych należy bowiem do podatków majątkowych i związany jest wyłącznie z własnością środka transportu.

powrót Podatki Podatek od środków transportowych Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________