ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek rolny i leśny Wymogi formalne związane z wyliczaniem i opłacaniem podatku leśnego

poniedziałek, 28 stycznia 2013 12:32

Wymogi formalne związane z wyliczaniem i opłacaniem podatku leśnego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Stosownie do art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U. nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Powyższe unormowanie jest konsekwencją zasady solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe uregulowanej w art. 2 ust. 4 ustawy o podatku leśnym, zgodnie z którą, jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Ustanowienie solidarnego obowiązku zapłaty podatku skutkuje tym, że każdy ze współwłaścicieli jest zobowiązany do uiszczenia całej kwoty należności podatkowej, a zapłata dokonana przez jednego bądź kilku ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych z obowiązku zapłaty - art. 366 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w związku z art. 91 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).

Z uwagi na istotę solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli za zobowiązania podatkowe oraz istniejące odmienne dla osób fizycznych i osób prawnych sposoby wywiązywania się z obowiązku podatkowego konieczne było ukształtowanie jednej zasady rozliczania podatku z tytułu posiadania przedmiotów opodatkowania znajdujących się we współwłasności osób fizycznych i osób prawnych.

W rezultacie powyższego przyjęto, iż w przypadku przedmiotów opodatkowania znajdujących się we współwłasności (posiadaniu) osób fizycznych i osób prawnych osoby fizyczne składają deklarację na podatek oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Powyższe rozwiązanie zostało w analogiczny sposób wprowadzone także dla nieruchomości (gruntów) będących we współwłasności osób fizycznych i osób prawnych a podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości i podatkiem rolnym.

Niemniej jednak należy zauważyć, iż związana z zasadą solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe odrębność przedmiotu opodatkowania znajdującego się we współwłasności (posiadaniu) dwóch lub więcej podmiotów od pozostałych przedmiotów będących wyłącznymi własnościami jednego ze współwłaścicieli nie obliguje ich do składania odrębnych deklaracji (informacji).

Nie kwestionuje się zatem poprawności złożenia przez współwłaścicieli, w tym osoby fizyczne i osoby prawne, jednej wspólnej deklaracji (informacji), podpisanej przez wszystkich podatników.

Dodatkowo należy podkreślić, iż jakkolwiek są różne źródła współwłasności (dziedziczenie, zasiedzenie jednej rzeczy przez kilku współposiadaczy samoistnych, z orzeczenia sądowego, z czynności prawnych, np. z umowy), to jednak współwłasność może być zasadniczo w każdym czasie zniesiona.

Wobec powyższego, zdaniem Ministerstwa Finansów, nie znajduje uzasadnienia dokonanie zmian w ustawie o podatku leśnym w taki sposób, aby w odniesieniu do lasów będących we współwłasności osób fizycznych i osób prawnych zwolnić te pierwsze z obowiązku składania deklaracji oraz opłacania podatku na zasadach obowiązujących osoby prawne. Zmiana taka byłaby sprzeczna z istotą pojęcia współwłasności oraz z istotą odpowiedzialności solidarnej dłużników.

powrót Podatki Podatek rolny i leśny Wymogi formalne związane z wyliczaniem i opłacaniem podatku leśnego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________