ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek rolny i leśny Zmiany w stawkach podatku rolnego

środa, 10 kwietnia 2013 21:59

Zmiany w stawkach podatku rolnego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Z dniem 1 października 2013 r. nastąpią zmiany w ustawie o podatku rolnym.

Zmiana sposobu obliczania podatku rolnego zapewni zmniejszenie różnic w wysokości podatku płaconego przez rolników z 1 ha przeliczeniowego w kolejnych, następujących po sobie latach oraz wpłynie na stabilizację w zakresie planowania przez gminy przychodów z tego tytułu.

Zmiana wywrze wpływ na podmioty obowiązane do zapłaty podatku rolnego, w szczególności właścicieli, posiadaczy i użytkowników wieczystych gruntów.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm w dniu 5 kwietnia 2013 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku rolnym, w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.) w art. 6, nastąpi zmiana dotycząca sposobu obliczania podatku, który wyniesie:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
  • od 1 ha pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5 q żyta

-   obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie z dniem 1 października 2013 r.

Średnia cena skupu żyta w brzmieniu nadanym niniejszą nowelizacją, będzie przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.

Nowelizacja ustawy zmierza do zastąpienia okresu trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy, jako okresu obliczania średniej ceny skupu żyta, okresem jedenastu kwartałów, liczonych jako pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy oraz osiem kwartałów bezpośrednio poprzedzających rok poprzedzający rok podatkowy.

Zmiana ustawy ma na celu zmodyfikowanie metody obliczania podatku rolnego. W obowiązującym stanie prawnym podatek rolny za dany rok, stosownie do brzmienia art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
  • od 1 ha pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5 q żyta

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Ustawa przewiduje również, że rady gmin są uprawnione do obniżenia ustalonych w powyższy sposób cen skupu żyta, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Wydłużenie okresu obliczania średniej ceny skupu żyta ma, w ocenie projektodawców, ustabilizować i urealnić cenę skupu żyta w dłuższym okresie i uniezależnić sposób jej obliczania od okresowych, czy nawet chwilowych, wahań cen na rynku zbóż.

Odczuwalny w skali globalnej wzrost cen płodów rolnych i artykułów rolno-spożywczych, oddziałuje na szerokie grupy społeczne nie tylko jako konsumentów, ale również nie pozostaje bez znaczenia dla podmiotów objętych obowiązkiem uiszczania podatku rolnego. Wysokość tego podatku jest bowiem uzależniona od cen żyta w określonym czasie, a ceny te z kolei od lokalnych albo globalnych mechanizmów podaży i popytu, uwarunkowanych szeregiem przyczyn niezależnych od indywidualnych decyzji gospodarczych oraz aktywności administracji państwowej.

Nowelizacja ustawy o podatku rolnym jest próbą złagodzenia, w obszarze, w którym ingerencja ustawodawcza jest możliwa i może być skuteczna, gwałtownych wahań rynkowych będących wynikiem niezależnych procesów zachodzących w światowej gospodarce. Wahania te bowiem, zwłaszcza kiedy są znaczące, wpływają pośrednio na wysokość ustalanego podatku rolnego.

Zamiarem projektodawców jest zatem wypracowanie mechanizmu, którego stosowanie spowoduje, że wysokość tego podatku będzie odzwierciedlać długofalowe tendencje na rynkach zbóż i jest adekwatna do cen produktów i kosztów związanych z organizacją produkcji uśrednionych w dłuższej perspektywie czasowej.

Celem nowelizacji jest możliwość ustalenia optymalnej stawki podatku rolnego, tzn. takiej, która nie jest uzależniona od chwilowych czy gwałtownych wahań rynkowej koniunktury. Proponowany sposób obliczania wysokości podatku rolnego stabilizuje perspektywę finansową gospodarstw rolnych i stwarza lepszą możliwość planowania dochodów i wydatków z tytułu prowadzonej działalności.

Wysokość średniej ceny skupu żyta obliczanej zgodnie z nowymi zasadami, w zależności od tego, w jaki sposób cena ta będzie się kształtować, może wpływać na sytuację podmiotów gospodarujących oraz innych osób objętych obowiązkiem uiszczania podatku rolnego w poszczególnych regionach kraju, a zatem może mieć przełożenie na sytuację danego regionu.

powrót Podatki Podatek rolny i leśny Zmiany w stawkach podatku rolnego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________