ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek rolny i leśny Artykuły w etykietach: gospodarstwo rolne
Podatek rolny i leśny

Sejm w dniu 23 października 2014 r. wprowadził też zmiany w ustawie o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Nowelizacja dotyczy otrzymywania osobnych numerów identyfikacyjnych każdemu z małżonków posiadających oddzielne gospodarstwo rolne.

Opublikowane w Inne

Wynagrodzenie wypłacane za ustanowienie służebności przesyłu nie różni się od wypłaty odszkodowania za ustanowienie tej służebności. Wynagrodzenie to stanowi w istocie odszkodowanie, czyli rekompensatę (ekwiwalent) za ograniczenie prawa własności gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego osoby fizycznej, na rzecz przedsiębiorcy realizującego inwestycję liniową, za szkody, jakie poniesie posiadacz gruntów rolnych wskutek realizacji takiej inwestycji, w szczególności za utracone korzyści.

Opublikowane w Podatki dochodowe
piątek, 25 stycznia 2013 12:05

Opłata od posiadania psów w 2013

Ustanowienie opłaty od posiadania psów zależy od decyzji określonej gminy. Nie w każdej gminie opłata taka jest pobierana.

Opublikowane w Opłaty lokalne
poniedziałek, 22 października 2012 13:50

Stawki podatku rolnego i podatku leśnego w 2013

Sprawdź stawki podatku rolnego i podatku leśnego w 2013 r.

Opublikowane w Podatek rolny i leśny

Właściciel gospodarstwa rolnego, podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest uprawniony do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli spełnione są wymagane prawem warunki. Orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w dniu 16 lutego 2012 r. (II SA/Bk 923/11).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
wtorek, 07 lutego 2012 22:37

Nowy sposób obliczania podatku rolnego

Zmieni się sposób obliczania podatku rolnego. Jest projekt zmian w ustawie o podatku rolnym.

Opublikowane w Podatek rolny i leśny
środa, 14 grudnia 2011 15:34

Zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym rolników

Jest już gotowy projekt ustawy regulującej zasady ubezpieczenia zdrowotnego rolników. Nowe zasady wejdą w życie od 1 lutego 2012 r. Do końca 2012 będzie obowiązywać rozwiązanie przejściowe.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
czwartek, 27 października 2011 12:56

Grunt związany z działalnością gospodarczą

Sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą powoduje uznanie gruntu za "związany z działalnością gospodarczą". Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2011 r. (III SA/Wa 126/11).

Opublikowane w PCC

Okoliczność wskazująca na zamiar nabycia przez spółkę komandytową gospodarstwa rolnego w celu podzielenia na działki i ich sprzedaży jest wystarczająca dla dokonania oceny, że nabyte gospodarstwo służyć będzie wykonywaniu przez spółkę działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Przychód ze sprzedaży gruntu rolnego, nabytego przez spółkę komandytową, podzielonego na mniejsze działki, nie korzysta zatem ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 września 2011 r. (II FSK 607/10).

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 07 kwietnia 2010 18:40

Grunty rolne zakupione na cele inwestycyjne

Od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione jest przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów sprzedaży, dożywocia, o dział spadku (w części dotyczącej spłat lub dopłat), o zniesienie współwłasności (w części dotyczącej spłat lub dopłat), darowizny (w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy), zamiany (do wysokości wartości rynkowej nieruchomości wraz z jej częściami składowymi).

Opublikowane w PCC
Strona 1 z 2
powrót Podatki Podatek rolny i leśny Artykuły w etykietach: gospodarstwo rolne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________