ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Nieruchomość niezdatna do użytku. Odpisy nie są kosztem

poniedziałek, 25 lipca 2011 11:44

Nieruchomość niezdatna do użytku. Odpisy nie są kosztem

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 20 lipca 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów odpisów amortyzacyjnych od zdewastowanej nieruchomości niezdatnej do użytku. Zakaz ten obowiązuje, nawet jeśli faktycznie udaje mu się jej używać (II FSK 245/10).

W niniejszej sprawie w 2006 r. małżonkowie nabyli, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, nieruchomość stanowiącą działkę gruntu zabudowaną budynkiem biurowym. Zakup ten został w części sfinansowany z kredytu inwestycyjnego.

Małżonkowie dokonywali odpisów amortyzacyjnych za okres od lutego do czerwca 2006 r. od ww. budynku biurowego oraz zaliczyli do kosztów podatkowych odsetki od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup budynku, zapłaconych w okresie od stycznia do maja 2006 r. Dodatkowo zaliczyli też do kosztów uzyskania przychodu kwoty wydatkowane do końca czerwca 2006 r. na zakup materiałów budowlanych wykorzystanych do remontu ww. budynku.

Organ podatkowy uznał jednak, że w okresie od lutego do czerwca 2006 r. zakupiony budynek nie był kompletny i zdatny do użytkowania, zatem nie mógł być amortyzowany, a wydatki na spłatę odsetek i zakup materiałów budowlanych winny powiększać jego wartość początkową.

W odwołaniu od decyzji podatnicy nie zgodzili się z powyższymi ustaleniami twierdząc, że od momentu zakupu budynku przechowywali w nim część materiałów i urządzeń potrzebnych do prowadzenia działalności. Prace remontowe przeprowadzone były, by móc prowadzić najem. Nie było to konieczne w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał jednak w mocy decyzję organu I instancji.

W motywach decyzji organ odwoławczy stwierdził, iż zasadniczym warunkiem dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest faktyczne wykorzystywanie przedmiotu amortyzacji na potrzeby związane z prowadzona działalnością gospodarczą. Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn. :Dz.U z 2000 r. nr 14, poz.176 ze zm.).

Powołując przepisy regulujące kwestię zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne, organ odwoławczy wskazał, że aby koszty zakupu budynku stanowiły koszty uzyskania przychodów i podlegały odliczeniu poprzez odpisy amortyzacyjne budynek musi być kompletny i zdatny do użytku, a nadto musi mieć przeznaczenie, które jednoznacznie umożliwia jego wykorzystanie w prowadzonej przez podatnika działalności. Podkreślił, że kompletność i zdatność do użytku trzeba oceniać pod kątem planowanego sposobu wykorzystywania danego środka trwałego.

Organ II instancji stwierdził, iż zakupiony przez podatników budynek biurowy położony jest na terenie byłych koszar wojskowych i był siedzibą Wojskowego Biura Emerytalnego, a przez kilka ostatnich lat przed sprzedażą nie był użytkowany i wymagał remontu. W akcie notarialnym zawarto informację, iż zapewnienie dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz odbioru ścieków będzie wymagało przebudowy sieci, po uzgodnieniu warunków technicznych przyłączenia budynku do sieci miejskiej.

W dniu 8 maja 2006 r. podatnik wystąpił do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o uzgodnienie projektu budowlanego przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla budynku administracyjno-usługowego, a przyłączenia do sieci wodociągowej dokonano w dniu 2 sierpnia 2006 r.

Zdaniem organu prace remontowe związane z przystosowaniem lokali do potrzeb najemców prowadzone były w okresie od stycznia do czerwca 2006 r., zatem nieruchomość zdatna była do użytku zgodnie z przeznaczeniem dopiero od czerwca 2006 r. i w tym miesiącu powinna być uznana za środek trwały podlegający amortyzacji od lipca 2006 r.

Za pozostające bez wypływu na rozstrzygnięcie uznał organ podnoszone przez stronę okoliczności wykorzystania części budynku do przechowywania narzędzi. Wykorzystanie części budynku nie uprawnia bowiem do rozpoczęcia naliczania odpisów amortyzacyjnych, gdyż w dniu wpisania do ewidencji musi być on kompletny i w pełni zdatny do użytku. Dla celów najmu budynek zdatny był do użytku dopiero od czerwca 2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie przyznał podatnikom racji i uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd wskazał, że amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością (art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Z powyższego wynika zatem wprost, iż do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można wyłącznie odpisy amortyzacyjne budynku, który jest kompletny i zdatny do użytku, przy czym cechy te rozpatrywane są pod względem przeznaczenia i wykorzystania danego środka trwałego (w niniejszej sprawie - budynku) do określonej działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika.

Ze zgromadzone w sprawie materiału dowodowego, w ocenie Sądu, wynikało, iż sporny budynek został nabyty w celu uzyskiwania przychodów z tytułu najmu lokali. Takie wykorzystywanie budynku było natomiast możliwe od czerwca 2006 r., wówczas budynek ten był kompletny i zdatny do użytku w tymże celu. Dlatego też w czerwcu 2006 r. przedmiotowy budynek mógł zostać uznany za środek trwały i podlegać amortyzacji od lipca 2006 r.

Jeżeli masz pytania na temat kosztów uzyskania przychodów dotyczących użytkowanej nieruchomości, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki Podatki dochodowe Nieruchomość niezdatna do użytku. Odpisy nie są kosztem

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________