ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Stawka podatku dla usługi organizacji i obsługi pogrzebu

wtorek, 30 sierpnia 2011 14:33

Stawka podatku dla usługi organizacji i obsługi pogrzebu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że jeżeli w ramach kompleksowej usługi organizacji i obsługi pogrzebu (grupowanie PKWiU 93.03.11-00.00: Usługi związane z przeprowadzeniem pogrzebu lub kremacji oraz pielęgnacja grobów) mieści się także sprzedaż trumny lub urny, usługa ta w całości stanowi działalność usługową w rozumieniu 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.) i na podlega opodatkowaniu stawką podatku wynoszącą 8,5% (II FSK 221/09).

 

W niniejszej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpoznaniu odwołania podatnika, utrzymał w mocy decyzję organu kontroli skarbowej. Organ odwoławczy wskazał, że Główny Urząd Statystyczny stwierdził, że sprzedaż trumny w ramach świadczonej kompleksowo usługi pogrzebowej i przez ten sam podmiot nie może być sklasyfikowana oddzielnie, lecz tylko łącznie jako usługa związana z przeprowadzeniem pogrzebu, mieszcząca się w grupie PKWiU 93.03.11-00.00.

Organ odwoławczy wskazał, że z materiału dowodowego sprawy nie wynika, aby podatnik dokonywał sprzedaży samych trumien i urn bez wykonywania usługi pogrzebowej. Na fakturach też wyszczególniono pozycję "sprzedaż trumny kompletnej do usługi". Wobec tego działalność ta nie była działalnością usługową w zakresie handlu, ponieważ nie było sprzedaży w stanie nieprzetworzonym nabytych produktów i towarów, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Także wykonanie wieńców i wiązanek było związane ze świadczeniem usług pogrzebowych zamawianych przez osobę zlecającą pogrzeb. Samo wyszczególnienie wszystkich elementów wchodzących w skład usługi pogrzebowej - jak wskazał organ - nie dawało podstaw do stosowania różnych stawek podatku.

Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał, że dokonując oceny charakteru prawnego opinii statystycznej, należy wskazać, że problem ten był wielokrotnie przedmiotem sporów, co znalazło swój wyraz w orzecznictwie sądów administracyjnych. W orzecznictwie tym przyjmuje się zasadniczo jednolicie, że tak zwane opinie klasyfikacyjne organów statystyki publicznej, zawierające interpretacje standardów i nomenklatur statystycznych, nie są formalnie wiążące zarówno dla organów podatkowych, jak i dla podatników. Ponieważ nie są źródłem prawa, prawem czy też aktem administracyjnym tworzącym określone prawa lub obowiązki podatkowe dla ich adresatów, stanowią one jedynie dowód w postępowaniu podatkowym.

Należy zatem przyjąć, że przy ocenie klasyfikacji statystycznej organy podatkowe powinny brać pod uwagę nie tylko opinie organów statystycznych, ale także wszelkie inne dowody zgromadzone w postępowaniu.

W takiej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera prawidłowa ocena zgromadzonych dowodów. Rozumowanie, w wyniku którego organ ustala okoliczności faktyczne, powinno być zgodne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego (B. Adamiak w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996, s. 376-378). Dopóki granice swobodnej oceny dowodów nie zostaną przez organ orzekający przekroczone, sąd nie ma podstaw do podważenia dokonanych w ten sposób ustaleń (wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2008 r. sygn. akt I FSK 518/07).

W art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy ustawodawca wskazał, że działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. nr 42, poz. 264 ze zm.). Właściwą stawką podatkową dla działalności usługowej jest stawka 8,5% (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b powołanej tu ustawy), natomiast stawką dla działalności usługowej w zakresie handlu jest stawka 3% (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b tej ustawy).

Z ustalonego w sprawie stanu faktycznego wynikało, że świadczona przez podatnika usługa, polegająca na organizacji i obsłudze pogrzebu, należy do grupowania PKWiU 93.03.11-00.00 "Usługi związane z przeprowadzeniem pogrzebu lub kremacji oraz pielęgnacja grobów", a w jej ramach mieści się również sprzedaż trumny lub urny. Skoro ta usługa jest usługą kompleksową, to tym samym może ona podlegać tylko jednej stawce opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle ustalonego stanu faktycznego działalność usługowa w powyższym zakresie mieści się w ramach działalności określonej w art. 4 ust. 1 pkt 1 analizowanej tu ustawy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że działalność podatnika określona w grupowaniu PKWiU 93.03.11-00.00 jest działalnością usługową i nie może zostać zakwalifikowana do działalności usługowej w zakresie handlu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, gdyż podatnik nie sprzedawał, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio trumien, stanowiły one bowiem element składowy kompleksowej usługi pogrzebowej z grupowania PKWiU 93.03.11-00.00.

Jeżeli zatem w ramach kompleksowej usługi, polegającej na organizacji i obsłudze pogrzebu, mieszczącej się w grupowaniu PKWiU 93.03.11-00.00 "Usługi związane z przeprowadzeniem pogrzebu lub kremacji oraz pielęgnacja grobów", mieści się także sprzedaż trumny lub urny, to usługa ta na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy, jako działalność usługowa (art. 4 ust. 1 pkt 1), podlega opodatkowaniu stawką podatku wynoszącą 8,5%.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania usług związanych z przeprowadzeniem pogrzebu lub kremacji oraz pielęgnacja grobów, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki Podatki dochodowe Stawka podatku dla usługi organizacji i obsługi pogrzebu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________