ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Sprzedaż gruntu rolnego podzielonego na działki

piątek, 23 września 2011 10:50

Sprzedaż gruntu rolnego podzielonego na działki

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Okoliczność wskazująca na zamiar nabycia przez spółkę komandytową gospodarstwa rolnego w celu podzielenia na działki i ich sprzedaży jest wystarczająca dla dokonania oceny, że nabyte gospodarstwo służyć będzie wykonywaniu przez spółkę działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Przychód ze sprzedaży gruntu rolnego, nabytego przez spółkę komandytową, podzielonego na mniejsze działki, nie korzysta zatem ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 września 2011 r. (II FSK 607/10).

Wyrok NSA potwierdził tym samym stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 października 2010 r. (I SA/Gd 438/09).

W niniejszej sprawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny spółka wskazała, że będzie komplementariuszem nowo założonej spółki komandytowej. Spółka komandytowa zamierza nabyć nieruchomość - gospodarstwo rolne, spełniające warunki opisane w art. 1 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969). Powierzchnia zakupionego gruntu będzie wynosiła około 3 ha. Zakupione gospodarstwa rolne spółka komandytowa podzieli na działki o powierzchni 3.000 m2 i sprzeda.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym spółka zwróciła się do Ministra Finansów z pytaniem, czy w przypadku nabycia przez spółkę komandytową gospodarstwa rolnego, a następnie podzielenia go na części i sprzedaży w różnych odstępach czasu, dochód ze sprzedaży części gospodarstwa rolnego będzie zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli sprzedaż działek (części gospodarstwa rolnego) nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez spółkę komandytową gospodarstwa rolnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na sformułowanie powyższego pytania, odnoszącego się do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu spółki komandytowej. Otóż dochód spółki komandytowej nigdy nie będzie opodatkowany podatkiem od osób prawnych, z tego już choćby względu, że spółka komandytowa nie jest osobą prawną. Ponadto, na co słusznie zwrócił uwagę Minister Finansów w zaskarżonej interpretacji, spółka komandytowa nie jest podatnikiem żadnego podatku dochodowego, podatnikami podatku dochodowego są natomiast wspólnicy takiej spółki, a przedmiotem opodatkowania jest w takim przypadku dochód wspólnika z tytułu udziału w spółce.

W przypadku wspólnika będącego osobą prawną - w tej sprawie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - podstawę prawną stanowi art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowiący, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, (...) łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe (ust. 1). Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku (ust. 2).

Z treści uzasadnienia wniosku można jednak wysnuć, że skarżącej w istocie chodziło o odpowiedź na pytanie, czy na gruncie przedstawionego stanu faktycznego zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy będzie podlegał dochód z udziału w spółce komandytowej wspólnika tejże spółki komandytowej, będącego osobą prawną. W tym względzie podzielić należy stanowisko organów, że przychód ze sprzedaży gruntu rolnego, nabytego przez spółkę komandytową w celu podzielenia na mniejsze działki i ich dalszej odsprzedaży, nie korzysta ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Przepis ten stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości. Przepis art. 2 ust. 4 ww. ustawy odsyła natomiast do pojęcia gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym.W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Zgodnie natomiast z art. 1 tej ustawy opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu powyższych przepisów rozumieć zatem należy obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za działalność rolniczą uważa się natomiast w myśl art. 2 ust. 2 ustawy o podatku rolnym, produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Jak wynika z treści wniosku spółka komandytowa nabędzie gospodarstwo rolne w celu jego dalszej odsprzedaży, po uprzednim podzieleniu na działki. Nabyte zatem gospodarstwo rolne ma zostać wykorzystane jako towar w działalności handlowej spółki komandytowej. Okoliczności faktyczne opisane przez skarżącą we wniosku o udzielenie interpretacji - nabycie nieruchomości w celu podzielenia na mniejsze działki i ich sprzedaży - świadczą, że celem nabycia nie jest prowadzenie na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego działalności rolniczej, lecz prowadzenie działalności gospodarczej (handlowej).

Nie zmienia tego fakt, że przedmiotem sprzedaży będą działki rolne, ani że jednym z przedmiotów działalności spółki komandytowej jest m.in. uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, skoro spółka nie zamierza tego rodzaju działalności faktycznie prowadzić. Okazjonalność nabycia gospodarstwa rolnego w celu odsprzedaży wchodzących w jego skład gruntów także nie wpływa na uznanie tego rodzaju działalności za działalność gospodarczą.

Za prawidłowe zatem należało uznać stanowisko organu podatkowego, że przychód ze sprzedaży gruntu rolnego, nabytego przez spółkę komandytową, podzielonego na mniejsze działki, nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży gruntu, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki Podatki dochodowe Sprzedaż gruntu rolnego podzielonego na działki

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________