Straty grupy producentów rolnych
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Straty grupy producentów rolnych

wtorek, 06 kwietnia 2010 18:13

Straty grupy producentów rolnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Grupy producentów rolnych korzystają z dodatkowych środków finansowych uzyskanych ze zwolnienia od podatku dochodowego. Zwolnienie polega na tym, iż wolny od podatku jest dochód grupy producentów rolnych pochodzący ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, m.in. na zakup środków produkcji przekazanych członkom.

Dochody grupy producentów rolnych podlegają zwolnieniu, jeżeli:

 

 

  1. pochodzą wyłącznie ze sprzedaży produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków tej grupy,
  2. zostaną wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na:
  • zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych lub
  • szkolenie członków tej grupy.

Jeżeli podatnik poniesie stratę, może on o tę stratę pomniejszyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wartości tej straty.

W piśmie z 10 grudnia 2009 r. Ministerstwo Finansów zauważa, że strata poniesiona przez grupę producentów rolnych na sprzedaży produktów nie jest stratą z całokształtu działalności, która na gruncie powołanego przepisu podlega odliczeniu od dochodu.

Na podstawie tego zwolnienia wolna od podatku jest tylko część dochodu wydatkowanego na określone cele. Jest to zatem ściśle przedmiotowe zwolnienie, które ma charakter warunkowy, to znaczy dotyczy ściśle określonych dochodów ze sprzedaży konkretnych produktów, które po spełnieniu ustawowych warunków mogą być wolne od podatku.

Jeżeli grupa producentów rolnych nie dotrzyma warunku zwolnienia, tj. w okresie dwóch lat nie wydatkuje zwolnionego od podatku dochodu, wystąpi utrata prawa do zwolnienia i obowiązek korekty zeznania oraz zapłaty podatku wraz z odsetkami.

Rozliczając stratę podatkową poniesioną przez grupę producentów rolnych korzystającą ze zwolnienia od podatku dochodowego, koszty uzyskania przychodów i przychody, wynikające ze sprzedaży produktów, należy uwzględnić przy ustaleniu straty ogółem, obniżającej dochody w latach następnych.

powrót Podatki Podatki dochodowe Straty grupy producentów rolnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________