ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Normy szacunkowe dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej na 2012

czwartek, 24 listopada 2011 17:57

Normy szacunkowe dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej na 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Można już sprawdzić ile wyniosą w 2012 r. normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. nr 252, poz. 1517).

Działy specjalne produkcji rolnej dotyczą upraw w szklarniach i tunelach foliowych, upraw grzybów i ich grzybni, hodowli drobiu rzeźnego i nieśnego, zwierząt futerkowych, laboratoryjnych, jedwabników, pszczół, uprawy roślin in vitro, hodowli entomofagów i dżdżownic, także innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym, ryb akwariowych oraz psów rasowych i kotów rasowych.

 

W zależności od tego co wybierze podatnik, podstawą opodatkowania może być dochód rzeczywisty lub dochód szacunkowy.

Zgodnie z art. 24 ustęp 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej może być ustalony na dwa sposoby:

1. jeżeli są prowadzone księgi, o których mowa w art. 15 ww. ustawy, dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica między przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększonymi o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego;
2. jeżeli nie są prowadzone księgi, o których mowa w art. 15 ustawy dochód z tego źródła ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcyjnej zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

Artykuł 15 ww. ustawy przewiduje, że podatnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej zobowiązany jest do powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia ksiąg wykazujących przychód.

Prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy nie złożyli oświadczenia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 15 ustawy, a ich przychód za poprzedni rok podatkowy był równy lub wyższy od kwoty 1.200.000 euro (np. ustalony na podstawie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług) ustalają swój przychód na podstawie norm szacunkowych.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy wybrali sposób ustalania podstawy opodatkowania przy zastosowaniu norm szacunkowych, zapłacą w 2012 r. podatek według nowych stawek.

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji

Norma szacunkowa dochodu rocznego

gr

1

2

3

4

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:

a) rośliny ozdobne

1 m2

10

13

b) pozostałe

1 m2

3

76

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2

1 m2

2

32

3

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:

a) rośliny ozdobne

1 m2

7

55

b) pozostałe

1 m2

4

54

4

Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2

4

35

5

Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:

a) kurczęta

1 sztuka

13

b) gęsi

1 sztuka

1

13

c) kaczki

1 sztuka

30

d) indyki

1 sztuka

73

6

Drób nieśny powyżej 80 szt.:

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

87

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

41

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

1

59

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

97

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

12

62

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

1 sztuka

2

11

7

Wylęgarnie drobiu:

a) kurczęta

1 sztuka

01

b) gęsi

1 sztuka

08

c) kaczki

1 sztuka

02

d) indyki

1 sztuka

08

8

Zwierzęta futerkowe:

a) lisy i jenoty

od 1 samicy stada podstawowego

39

95

b) norki

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

17

57

c) tchórze

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

13

60

d) szynszyle

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

20

77

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

4

79

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

4

79

9

Zwierzęta laboratoryjne:

a) szczury białe

1 sztuka

12

b) myszy białe

1 sztuka

02

10

Jedwabniki - produkcja kokonów

1 dm3

29

11

Pasieki powyżej 80 rodzin

1 rodzina

2

89

12

Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek

1 m2

173

84

13

Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich

1 m2

144

86

14

Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego

1 m2

72

44

15

Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:

a) krowy powyżej 5 sztuk

1 sztuka

289

70

b) cielęta powyżej 10 sztuk

1 sztuka

60

85

c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)

1 sztuka

31

85

d) tuczniki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

36

22

e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

14

49

f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk

od 1 matki

5

81

g) tucz owiec powyżej 15 sztuk

1 sztuka

8

69

h) konie rzeźne

1 sztuka

434

59

i) konie hodowlane

1 sztuka stada podstawowego

347

67

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi

1 dm3

1

30

k) hodowla psów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

39

13

l) hodowla kotów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

14

49

 

 

 

powrót Podatki Podatki dochodowe Normy szacunkowe dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej na 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________