ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe RPO chce poszerzenia kręgu uprawnionych do ulgi rehabilitacyjnej

czwartek, 23 lutego 2012 12:18

RPO chce poszerzenia kręgu uprawnionych do ulgi rehabilitacyjnej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że wydatki na pobyt osoby niepełnosprawnej w domu pomocy społecznej powinny uprawniać do ulgi rehabilitacyjnej (wystąpienie RPO do Ministra Finansów z 15 lutego 2012 r., RPO/661580/10/V/620.1.1 RZ).

Nieobjęcie ulgą rehabilitacyjną (art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) wydatków przeznaczonych na sfinansowanie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej osoby niepełnosprawnej zaliczonej, z powodu niepełnosprawności intelektualnej lub innej, do znacznego stopnia niepełnosprawności i wymagającej stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, narusza Konstytucję.

 

Przepis art. 26 ust. 7a pkt 5 i 6 ww. ustawy uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej w przypadku wydatków na odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz za zabiegi rehabilitacyjne.

Jednakże wydatki poniesione w związku z pobytem osoby niepełnosprawnej w domu pomocy społecznej nie dają prawa do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Zatem Rzecznik Praw Obywatelskich dr Irena Lipowicz uważa, że jest to naruszenie art. 69 Konstytucji, który zobowiązuje władze publiczne do otoczenia osób niepełnosprawnych opieką i szczególną troską.

RPO ma także zastrzeżenia do limitu dochodów osoby niepełnosprawnej decydującego o uznaniu jej za pozostającą na utrzymaniu podatnika w rozumieniu art. 26 ust. 7e ww. ustawy, który wynosi 9.120 zł. Limit ten został wprowadzony od dnia 1 stycznia 2003 r. Jego wysokość odpowiadała dwunastokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w latach 2001-2002 w kwocie 760 zł.

Limit ten nie podlega waloryzacji w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.500 zł do dnia 1 stycznia 2012 r.).

Stąd wypłata dodatków do renty lub emerytury przez osobę niepełnosprawną, w roku podatkowym oznacza przekroczenie dochodu w wysokości przekraczającej przedmiotowy limit, co wyłącza możliwość uznania jej za pozostającą na utrzymaniu.

W konsekwencji podatnicy ponoszący wydatki na cele rehabilitacyjne na rzecz bliskich im osób niepełnosprawnych nie nabywają prawa do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. RPO uważa, ze konieczne jest wprowadzenie rozwiązania zabezpieczającego odpowiednią waloryzację limitu przewidzianego w art. 26 ust. 7e ww. ustawy oraz poszerzenie katalogu wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej o wydatki ponoszone w związku z pobytem w domu pomocy społecznej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności.

powrót Podatki Podatki dochodowe RPO chce poszerzenia kręgu uprawnionych do ulgi rehabilitacyjnej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________