ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Rachunki bankowe overnight oraz lokaty wspólnot mieszkanowych i spółdzielni. Zwolnione czy opodatkowane?

środa, 29 sierpnia 2012 12:28

Rachunki bankowe overnight oraz lokaty wspólnot mieszkanowych i spółdzielni. Zwolnione czy opodatkowane?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy lokaty typu overnight od czasowo wolnych środków finansowych są zwolnione z podatku dochodowego w przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Lokata overnight to lokata automatyczna. Trwa przez noc, ale ponieważ jest lokatą, korzysta z wyższego oprocentowania niż oprocentowanie rachunku firmowego. Lokata overnight otwierana jest z końcem jednego dnia, a zamykana z początkiem dnia następnego.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Ocenić należy dwie kwestie:

  1. źródło i
  2. przeznaczenie uzyskiwanych funduszy.

Jeżeli spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa finansuje uzyskanymi z takich lokat środkami utrzymanie zasobów mieszkaniowych, np. środki przeznaczane są na fundusz remontowy, czy dochody z założenia i prowadzenia rachunków bankowych (odsetki), w tym rachunków typu "overnight", nie są bowiem "dochodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Jak stwierdził i ocenił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 maja 2011 r., II FSK 80/10, dochodami z prowadzenia gospodarki zasobami mieszkaniowymi (o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy) są przychody uzyskane bezpośrednio z tytułu korzystania z zasobów mieszkaniowych, czyli:

  1. opłaty – czynsze oraz
  2. opłaty na fundusz remontowy

– pomniejszone o koszty związane z utrzymaniem tych zasobów.

Wynika z tego, że dochody uzyskane z lokat czy też innych rachunków bankowych, nawet jeżeli środki na ich założenie pochodziły z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, nie podlegają zwolnieniu podatkowemu określonemu w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody z założenia i prowadzenia rachunków bankowych, w tym rachunków typu overnight, nie są bowiem "dochodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi", ale "dochodami z gospodarowania środkami uzyskanymi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi", a pojęcia te i odpowiadające im stany faktyczne nie są ze sobą tożsame.

Zasadnicze znaczenie dla ustalenia zakresu zwolnienia podatkowego, określonego w ww. przepisie ma prawidłowe ustalenie znaczenia pojęć "zasoby mieszkaniowe" oraz "gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi".

Zakres znaczeniowy terminu "zasób mieszkaniowy" to zespół lokali mieszkalnych oraz innych pomieszczeń i urządzeń, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z mieszkań w budynkach mieszkalnych, przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (por. wyrok NSA z 5 maja 2005 r., II FSK 26/09).

W odniesieniu do kluczowego w rozstrzyganej sprawie terminu "gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi", określającego zakres analizowanego zwolnienia podatkowego, odwołać się należy do słownikowego, językowego znaczenia terminu "gospodarka". Wskazując, iż "gospodarować" to tyle co "zarządzać czymś", "kierować", spółdzielnia gospodaruje należącymi do niej lub jej członków zasobami, co należy do jej statutowych obowiązków wynikających z art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją ww. celu podstawowego. Uwzględniając powyższe, wskazać należy, że dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi to nic innego jak dochody z zarządzania tymi zasobami mieszkaniowymi.

Zarządzanie zaś to ogół działań, zmierzających do efektywnego wykorzystania zasobów mieszkaniowych (por. wyrok NSA z dnia 23 lipca 2010 r., II FSK 353/09).

Uwzględniając powyższe należy stanąć na stanowisku, że dochodami z prowadzenia gospodarki zasobami mieszkaniowymi są przychody uzyskane bezpośrednio z tytułu korzystania z zasobów mieszkaniowych, czyli opłaty (czynsze oraz opłaty na fundusz remontowy), pomniejszone o koszty związane z utrzymaniem tych zasobów. Taki dochód korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy.

W odniesieniu do dochodów spółdzielni mieszkaniowej pochodzących z lokat bankowych, czy też innych rachunków bankowych - w tym typu overnight - czasowo wolnych środków finansowych, wskazać należy, że ich źródłem jest ulokowany na rachunku bankowym kapitał, nie zaś gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Kapitał ten co prawda często pochodzi z dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jednak uzyskany z niego procent jest już przychodem z dochodu, którego źródłem jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Dochody uzyskane z lokat terminowych, nawet jeżeli środki na ich założenie pochodziły z prowadzonej przez spółdzielnię gospodarki zasobami mieszkaniowymi nie podlegają zwolnieniu określonemu w art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, bowiem ich źródłem jest działalność polegająca na operacjach finansowych lokowania środków majątkowych uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu pomnożenia pochodzącego z niej kapitału.

Z przedstawionych wyżej względów rozszerzenie zakresu zwolnienia podatkowego przewidzianego przepisem art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy na dochody z kapitału pochodzącego z dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi prowadziłoby, do nieprzewidzianego w tym przepisie rozszerzenia zakresu przewidzianego nim zwolnienia podatkowego.

powrót Podatki Podatki dochodowe Rachunki bankowe overnight oraz lokaty wspólnot mieszkanowych i spółdzielni. Zwolnione czy opodatkowane?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________