ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Zasady korzystania z ulgi na dziecko w 2012 i 2013

wtorek, 12 lutego 2013 14:33

Zasady korzystania z ulgi na dziecko w 2012 i 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź co możesz odliczyć w 2012 i 2013 r.

Jak wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego, regulacje dotyczące ulg i zwolnień podatkowych stanowią wyjątek, istotne odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej wyrażającej się w powszechności i równości opodatkowania. W konsekwencji przepisy te nie mogą być interpretowane z zastosowaniem ani wykładni rozszerzającej ani zawężającej.

Zasady korzystania z podatkowej ulgi na dzieci określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński. Reguła ta ma zastosowanie zarówno do dziecka małoletniego, w stosunku do którego podatnik w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską, jak i do dziecka pełnoletniego, wymienionego w art. 6 ust. 4 i 3 ustawy, pozostającego na utrzymaniu rodzica (art. 27f ust. 6 ustawy).

Należy zauważyć, iż zgodnie z Kodeksem cywilnym, przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność, której nie traci w razie unieważnienia małżeństwa. Z kolei stosownie do postanowień Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego poprzez zawarcie małżeństwa dochodzi do założenia rodziny będącej najmniejszą komórką społeczną.

Każdy z małżonków jest obowiązany przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Z tych też względów, w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (złożonym na ręce marszałka Sejmu RP w dniu 3 października 2008 r., druk sejmowy nr 1075) zaproponowano, że ulga na dzieci będzie przysługiwać wyłącznie do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński.

Propozycja ta zyskała akceptację parlamentu, co ostatecznie znalazło swój wyraz w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316).

Podkreślenia wymaga, iż nadane ww. nowelizacją brzmienie art. 27f ust. 2 pkt 2 ustawy jest spójne z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 późn. zm.), w myśl których zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim (art. 7 pkt 1).

To samo dotyczy zasiłku pielęgnacyjnego. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a świadczenie to nie przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko (art. 3 pkt 16).

W chwili obecnej Minister Finansów nie przewiduje umożliwienia korzystania z ulgi na dzieci podatnikom, których dzieci - poprzez wstąpienie w związek małżeński - założyły własne rodziny.

Nie są również planowane inne zmiany w zakresie omawianej ulgi, zważywszy, iż niespełna dwa miesiące temu Sejm RP uchwalił ustawę z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1278), która w obszarze polityki prorodzinnej w pełni realizuje zamierzenia rządu przedstawione przez premiera Donalda Tuska w exposé wygłoszonym w dniu 18 listopada 2011 r.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ww. nowelizacji, począwszy od 2013 r. (w odniesieniu do rozliczenia dochodów uzyskanych w 2013 r.), kwota ulgi na trzecie dziecko wzrasta o 50%, odpowiednio na czwarte i każde kolejne dziecko o 100%, w stosunku do obowiązującej w roku 2012.

Wysokość ulgi na drugie i pierwsze dziecko nie ulega zmianie, przy jednoczesnym wprowadzeniu tzw. kryterium dochodowości dla rodzin z jednym dzieckiem. Zgodnie z tym kryterium podatnicy posiadający tylko jedno dziecko z przedmiotowej ulgi skorzystają, gdy roczne:

  1. łączne dochody obojga małżonków nie przekroczą kwoty 112.000 zł,
  2. dochody osoby samotnie wychowującej dziecko nie przekroczą kwoty 112.000 zł,
  3. dochody osoby niepozostającej w związku małżeńskim (innej niż wymienionej w punkcie drugim) nie przekroczą kwoty 56.000 zł.

Od 1 stycznia 2013 r., w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2013 r. katalog ww. preferencji jest taki sam jak w odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2012 r.

Nowelizacja ustawy z dnia 24 października 2012 r. nie zmniejszyła bowiem liczby ulg i odliczeń. Zmodyfikowała jedynie zasady korzystania z ulgi na dzieci (o czym mowa powyżej) oraz ulgi internetowej.

Modyfikacja ulgi internetowej wprowadzona z dniem 1 stycznia 2013 r. i mająca zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2013 r. polega na umożliwieniu korzystania z tej ulgi wyłącznie przez dwa kolejno po sobie następujące lata podatkowe i wyłącznie tym podatnikom, którzy w latach 2005-2011 nie korzystali z przedmiotowego odliczenia.

W konsekwencji w rozliczeniu dochodów za rok 2012 oraz 2013 podatnicy mogą - na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczyć:

  • przy ustalaniu podstawy opodatkowania:

- składki na ubezpieczenia społeczne (art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy),
- wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy),
- dokonane zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu (art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy),
- wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. (art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy),
- wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy),
- darowizny (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz przepisy ustaw regulujących stosunek państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku państwa do innych kościołów),
- wydatki na nabycie nowych technologii (art. 26c ustawy),
- na zasadach praw nabytych - wydatki mieszkaniowe (np. z tytułu spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w art. 26b ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. w związku z art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw);

  • od podatku:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 27b ww. ustawy),
- ulgę na dzieci (art. 27f ww. ustawy),
- ulgę dla osób powracających z emigracji (art. 27g ww. ustawy),
- na zasadach praw nabytych - ulgi, do których należy: ulga za wyszkolenia uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego (a), ulga z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne osoby bezrobotnej zatrudnionej w gospodarstwie domowym na podstawie umowy aktywizacyjnej (b), ulgi mieszkaniowe, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe (c).

Zgodnie z art. 27f ust. 2a ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. za łączne dochody obojga małżonków uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 (ogólne), art. 30b (dochody z kapitałów pieniężnych według stawki 19%) i art. 30c (podatek liniowy), pomniejszone o kwotę składek (na ZUS), o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ww. ustawy.

powrót Podatki Podatki dochodowe Zasady korzystania z ulgi na dziecko w 2012 i 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________