ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Zwrotu kosztów podróży w celu realizacji zlecenia

piątek, 15 lutego 2013 13:43

Zwrotu kosztów podróży w celu realizacji zlecenia

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź możliwość zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych zwrotu kosztów podróży w celu realizacji zlecenia, na rzecz współpracownika prowadzącego własną działalność gospodarczą.

Osoby zatrudnione na inną umowę niż umowa o pracę i ponoszące wydatki związane z szeroko rozumianą podróżą znajdują swoją regulację prawną w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwalnia od podatku dochodowego diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem.

W odniesieniu do tej kategorii podatników pojęcia "podróż" nie należy utożsamiać z "podróżą służbową", która odnosi się jedynie do pracowników.

Pojęcia "podróż" bez określenia "służbowa", w zakresie zwolnienia jest znacznie szersza, gdyż nie ogranicza się do podróży służbowej, ale do wszystkich podróży osób niebędących pracownikami. Zwrot kosztów podróży osób niebędących pracownikami korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, ale pod warunkiem, że:

  • zwracane koszty nie przekroczą limitów wynikających z odrębnych przepisów,
  • wydatki objęte zwrotem nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów w ich działalności gospodarczej (art. 21 ust. 13 ww. ustawy) i zostaną poniesione w celu uzyskania przychodu.

Stanowisko powyższe zostało potwierdzone m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2012 r. (IPPB4/415-831/11-5/JK2) oraz w interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 marca 2008 r. (IBPB2/415-539/07/HK).

Wobec powyższego w przypadku gdy spółka dokonuje zwrotu wydatków poniesionych przez osoby zatrudnione na działalności gospodarczej to korzystają one ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie z art. 21 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i pod warunkiem, że osoby te nie zaliczyły tych kosztów do kosztów uzyskania przychodów ze swojej działalności.

Organy podatkowe również zajmują korzystne stanowisko dla podatników w kwestii nieodpłatnego udostępnienia swojego majątku "w przypadku spółki będzie to samochód służbowy, w celu wykonania zlecenia, pod warunkiem że składniki te będą wykorzystywane wyłącznie w związku realizacją zlecenia.

Przykładowo, w jednej z interpretacji organ podatkowy wskazał, że jeżeli zleceniobiorca otrzymujący możliwość korzystania z odzieży roboczej, materiałów biurowych oraz samochodu, udostępnionego przez zleceniodawcę, jednocześnie zobowiązany będzie do wykonywania określonych czynności (zadań) na rzecz spółki - w takim przypadku zleceniobiorca nie uzyska przychodów z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ww. ustawy (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby skarbowej w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2008 r. sygn. IPPB1/415-567/08-4/AJ).

Podobne stanowisko prezentowane jest w licznych interpretacjach wydanych przez Ministra Finansów w ostatnim czasie, przy czym odnoszą się one do sytuacji udostępnienia zleceniobiorcom (najczęściej menedżerom) składników majątku zleceniodawcy w celu realizacji zadań wynikających z łączącej strony umowy (zlecenia, kontraktu menedżerskiego).

Zgodnie z powyższym jeżeli spółka zobowiązuje się do udostępnienia osobom zatrudnionym na działalności gospodarczej składników majątku w postaci samochodu, ale w zamian oczekując realizacji zlecenia zgodnie z zawartą umową to nie powoduje to powstania przychodu z ich własnej działalności.

Dokonany zwrot wydatków osobom niebędącymi pracownikami (wykonujący zlecenie w ramach własnej działalności) z tytułu odbytych podróży w celu realizacji zlecenia na rzecz zleceniodawcy stanowi podlegający opodatkowaniu przychód z działalności gospodarczej, jednakże na podstawie powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca dopuścił możliwość zwolnienia z tego przychodu z opodatkowania, pod warunkiem spełnienia przesłanek wymienionych w art. 21 ust. 13 ustawy.

powrót Podatki Podatki dochodowe Zwrotu kosztów podróży w celu realizacji zlecenia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________