ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Opodatkowanie przychodów z wynajmu mieszkań

czwartek, 07 marca 2013 14:08

Opodatkowanie przychodów z wynajmu mieszkań

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Czy niezależnie od liczby wynajmowanych mieszkań, z których wynajmujący czerpie przychody z najmu, może zawsze zastosować zryczałtowane opodatkowanie uzyskiwanych w ten sposób przychodów? W interpretacji indywidualnej z dnia 12 stycznia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że podatnik nie może skorzystać ze stawki ryczałtu 8,5% ponieważ najem, który ma miejsce w tym przypadku jest działalnością gospodarczą (ITPB1/415-991/10/AK).

Żaden z przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.) nie uzależnia zakwalifikowania przychodów z najmu od liczby wynajmowanych lokali (mieszkań). Poza tym, podatnik prowadzi wynajem na podstawie indywidualnych umów, może nie chcieć rejestrować pozarolniczej działalności gospodarczej.

W art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym są wymienione jako inne niż działalność gospodarcza, źródła przychodów: przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.

W załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wymienia się usługi wyłączone z opodatkowania ryczałtem, a w poz. 28 tego załącznika wymienione są usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości i zarządzania nimi na własny rachunek, z zaznaczeniem, że to „wyłączenie nie dotyczy przychodów osiągniętych z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a”.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową – wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy.

Treść definicji zawartej w wyżej cytowanym art. 5a pkt 6 ustawy daje podstawę by przyjąć, iż dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków:

  1. prowadzenie w celu osiągnięcia dochodu – przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu,
  2. wykonywanie sposób ciągły – jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu. Przy czym o ciągłości, w przypadku najmu, nie przesądza wynajmowanie danej nieruchomości przez kilka lat, lecz powtarzalność podejmowanych działań
  3. prowadzenie w sposób zorganizowany – co oznacza, iż podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

Więcej przeczytasz tutaj.

powrót Podatki Podatki dochodowe Opodatkowanie przychodów z wynajmu mieszkań

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________