ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Najem budynku i placu na rzecz spółki z o.o.

środa, 03 września 2014 15:02

Najem budynku i placu na rzecz spółki z o.o.

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pytanie: Jak powinien się rozliczać małżonek wynajmujący nieruchomość stanowiącą współwłasność majątkową małżeńską? Czy drugi z małżonków ma obowiązek zapłaty podatku? Czy spółka, która wynajmuje od małżonków nieruchomość uzyskuje przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

Małżonkowie, każdy odrębnie, prowadzą indywidualną działalność gospodarczą. Na działce stanowiącą ich współwłasność, jedno z nich w ramach własnej działalności postawiło budynek handlowy oraz utwardziło plac związany z tym budynkiem. Budynek i plac wynajęła spółka z o.o. utworzona przez oboje małżonków, w zamian za czynsz oraz zwrot kosztów podatku od nieruchomości. Kwota należności czynszowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowy oraz podatkiem VAT po stronie współmałżonka wynajmującego. Podatek od nieruchomości  płaci spółka z o.o.

 

Ekspertax odpowiada: Każdego ze współmałżonków oraz ich spółkę z o.o. uznaje się za odrębnych od siebie podatników w opisanej sytuacji. Współmałżonek, który w ramach własnej działalności wybudował budynek i plac, jest podatnikiem podatku VAT z tytułu świadczenia usługi najmu. Jest on również podatnikiem podatku dochodowego związanego z przychodami z tytułu czynszu za najem budynku i placu.

 

W kwestii podatku dochodowego nie ma znaczenia pozostaje to, że z formalnego punktu właścicielami nieruchomości, a więc gruntu i wzniesionego na nim budynku są oboje współmałżonkowie. Dla celów bowiem podatku dochodowego nawet przy wspólnym ustroju majątkowym każdy ze współmałżonków jest odrębnym podatnikiem, także wówczas, gdy w działalności samodzielnie wykorzystuje wspólny majątek. Jednym z przejawów samodzielnego wykorzystywania majątku jest właśnie nabywanie lub wytwarzanie (budowa) środków trwałych w ramach indywidualnie prowadzonej działalności. Znajduje to odzwierciedlenie w obowiązku ujęcia ww. składników majątku w ewidencji środków trwałych.

Taki sposób wykorzystywania wspólnego majątku przewidują również odpowiednie przepisy Kodeksu rodzinnego  Drugi ze współmałżonków nie ma obowiązku ani do rozliczania podatku VAT związanego z usługą najmu budynku, ani też w podatku dochodowym związanym z przychodami czynszowymi.

W podatku od nieruchomości podatnikami są, co do zasady, są współwłaściciele nieruchomości. Stąd też w przypadku nieruchomości będącej wspólnym majątkiem małżeńskim, podatnikiem jest każdy ze współmałżonków. Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest powierzchnia gruntów oraz powierzchnia użytkowa budynków. Decyzja ustalająca zobowiązanie w podatku od nieruchomości obejmuje tylko tę powierzchnię i jest wydawana w stosunku do tego ze współmałżonków, który złoży formularz informacji o nieruchomościach podlegających opodatkowaniu. Wydanie takiej decyzji i zapłata wynikającego z niej podatku zwalnia jednocześnie drugiego współmałżonka ze wszelkich obowiązków w zakresie podatku od nieruchomości.

Odnośnie do zapłaty podatku od nieruchomości przez spółkę z o.o., której na gruncie podatku od nieruchomości w żadnym razie nie można uznać za podatnika tego podatku, spowoduje skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego. Występuje tu uregulowanie zobowiązania podatkowego przez inny podmiot niż ten, który był obowiązany. Oznacza to, że tenże podmiot uzyskuje korzyść majątkową w postaci przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Stąd też w ramach działalności prowadzonej przez współmałżonka wynajmującego budynek powstanie przychód z tytułu działalności gospodarczej. Wartość tego świadczenia odpowiada kwocie podatku od nieruchomości zapłaconego przez spółkę i wartość ta powinna być uwzględniona w rozliczaniu przychodów z działalności. Gdyby działalność nie była prowadzona, to przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń powstawałby po stronie każdego ze współmałżonków.

Po stronie spółki z o.o. nie mamy do czynienia z jakimkolwiek nieodpłatnym świadczeniem, ani pochodzącym od współmałżonków jako współwłaścicieli nieruchomości, ani od każdego ze współmałżonków jako wspólników spółki.

UWAGA!
Usługę najmu budynku należy uznać za transakcję dokonywaną pomiędzy podmiotami powiązanymi. W przypadku tym występują zarówno powiązania o charakterze kapitałowym (współmałżonkowie są wspólnikami spółki), jak i powiązania o charakterze osobowym, w tym również z uwagi na powiązania rodzinne, co wiąże się z wpływem na zrządzanie lub kontrolę – z jednej strony spółki, a z drugiej strony przedsiębiorstwa współmałżonka wynajmującego budynek. Ma to istotne znaczenie, ponieważ takie transakcje są szczególnie obserwowane pod kątem cen, jakie są stosowane w obrocie gospodarczym pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Podstawa prawna:
•  art. 15 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., nr 177 poz. 1054 ze zm.),
•  art. 3 ust. 1, art. 5a pkt 6, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 11, art. 14 ust. 1, ust. 2 pkt 8, art. 22a ust. 1 pkt 1, art. 22c pkt 1, art. 22n ust. 2, art. 25 – 25a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),
•  art. 9a, art. 11, art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., nr 74 poz. 397 ze zm.),
•  art. 1 pkt 1, art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1 – 2, ust. 3 – 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., nr 95 poz. 613 ze zm.),
•  art. 140, art. 336, art. 338 – 339 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r., poz. 121 ze zm.),
•  art 31 i nast. ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U. 2012 r., poz. 788 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki Podatki dochodowe Najem budynku i placu na rzecz spółki z o.o.

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________