ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Wypłata na rzecz firmy z USA za usługi administrowania stroną internetową

piątek, 10 października 2014 09:33

Wypłata na rzecz firmy z USA za usługi administrowania stroną internetową

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pytanie: Czy usługi świadczone przez podmiot z USA podlegają podatkowi u źródła w Polsce? Czy potrzebny jest certyfikat rezydencji podatkowej podmiotu świadczącego usługę z USA?

Spółka zakupuje u kontrahenta z USA usługę polegającą na administrowaniu jej stroną internetową. Płatności za usługę przekazywane są na rzecz nierezydenta.

Ekspertax odpowiada: Podatek u źródła pobiera się jedynie od ściśle określonych przychodów. Są to następujące przychody:

  • z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
  • z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
  • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
  • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

Przy pobieraniu tego podatku należy uwzględniać przepisy umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania. W sytuacji opisanej w pytaniu będzie to umowa z USA o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Należności za usługi administrowania stroną internetową z USA nie można zaliczyć do żadnej kategorii przychodów, które mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem u źródła – w szczególności uzyskanych przez zakład położony na terytorium Polski, ponieważ mamy tu do czynienia z zyskiem z działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie siedziby.

Oznacza to, że spółka nie jest zobowiązana do pobrania podatku od należności wypłacanych amerykańskiemu podmiotowi za świadczoną przez niego usługę, nie jest też potrzebny certyfikat amerykańskiej rezydencji podatkowej usługodawcy.

Podstawa prawna:

•  art. 3 ust. 2art. 21, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.),
•  art. 6, art. 8; art. 13 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz.U. z 1976 r., nr 31 poz. 178).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki Podatki dochodowe Wypłata na rzecz firmy z USA za usługi administrowania stroną internetową

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________