ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Samochód służbowy używany przez pracownika

niedziela, 12 października 2014 10:04

Samochód służbowy używany przez pracownika

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pytanie: Czy podatnik VAT, który odlicza jedynie 50% kwoty podatku naliczonego związanego z użytkowaniem samochodu do celów działalności gospodarczej, może jedynie 50% kwoty tego podatku naliczonego zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym? Czy nowelizacja ustawy o VAT, która obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2014 r. ma wpływ na podatek dochodowy?


Ekspertax odpowiada: Ustawa zmieniająca ustawę o VAT z dniem 1 kwietnia 2014 r. w swoich przepisach nie wprowadziła żadnej szczególnej regulacji, z której wynikałoby, że zmieniła się zasada zaliczania części podatku naliczonego, której nie można odliczać, do kosztów uzyskania przychodów. Stąd też podatnicy w dalszym ciągu mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów 50% podatku naliczonego związanego z używaniem pojazdu samochodowego w działalności gospodarczej.

Jeżeli chodzi o skutki używania samochodu osobowego przez pracownika w zakresie ewentualnego uznania, że uzyskuje on przychód ze stosunku pracy w postaci świadczeń w naturze, to nowelizacja ustawy o VAT nie wprowadziła żadnych zmian pozwalających na takie stwierdzenie.

W niektórych publikacjach prasowych i internetowych prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym, jeżeli podatnik VAT odlicza jedynie 50% kwoty podatku naliczonego związanego z używaniem pojazdu samochodowego w działalności gospodarczej, to w takich przypadkach nie może on zaliczać do kosztów uzyskania przychodów połowy kwoty netto związanej z pozostałą 50% częścią nieodliczonego podatku naliczonego.

Autorzy tych publikacji dla uzasadnienia swego stanowiska podnoszą, że skoro z przepisów ustawy o VAT wynika brak możliwości odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego związanego z pojazdami samochodowymi, to jest to równoznaczne z tym, że samochody te w połowie są wykorzystywane dla celów prywatnych, co wyklucza możliwość zaliczania połowy wydatków na eksploatację do kosztów uzyskania przychodów.

Z żadnego z przepisów ustawy o VAT, ani też z żadnego przepisu nowelizacji nie da się wyciągnąć takiego wniosku. W szczególności nie da się tak rozumieć nowych przepisów na podstawie użytego w nich zwrotu „wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą”, który zamieszczony został w przepisie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, rozumiejąc go w ten sposób, że nieodliczenie 50% kwoty podatku naliczonego jest tożsame z używaniem pojazdu dla celów prywatnych w rozumieniu przepisów obu ustaw o podatku dochodowym.

Na przeszkodzie takiemu interpretowaniu znowelizowanych przepisów z art. 86a ustawy o VAT stoją przede wszystkim jej przepisy z art. 8 ust. 5 - 6, które do ustawy wprowadziła nowelizacja, a także przepisy art. 7 oraz inne przepisy ustawy zmieniającej. Z ich brzmienia wynika bowiem, że przepisu z art. 8 ust. 2 pkt 1, który w innych przypadkach nakazuje opodatkować użycie towarów dla celów osobistych wskazanych tam kategorii osób, nie stosuje się do pojazdów samochodowych użytych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zatem już sama ta regulacja potwierdza, że jedynym celem nowelizacji ustawy o VAT było wprowadzenie określonego reżimu dla odliczania podatku naliczonego związanego z pojazdami samochodowymi. W żadnym zaś razie nie nie wynika z niej, że częściowe jedynie odliczanie podatku naliczonego przenosi się w skutkach prawnych na podatek dochodowy jako ograniczenie dotyczące kosztów uzyskania przychodów. Nie można zatem uznać, że jeżeli pracownik używa samochodu służbowego i nie jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu, to jest to wystarczające dla uznania, że pracownik uzyskał przychód w naturze, bo używał go dla swoich celów prywatnych, w części odpowiadającej nieodliczonemu podatkowi naliczonemu oraz z związaną z nim częścią kwoty netto.

Podstawa prawna:
•    art. 2 pkt 34, art. 86a ust. 1 – 2, ust. 5 – 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),
•    art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),
•    art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.),
•    art. 1 – 2, art. 7 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 312).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki Podatki dochodowe Samochód służbowy używany przez pracownika

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________