ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Nieodpłatne otrzymywanie materiałów reklamowych

wtorek, 14 października 2014 10:23

Nieodpłatne otrzymywanie materiałów reklamowych

Napisane przez  Marian Szałucki

Pytanie: Czy należy wykazywać przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymywania materiałów reklamowych, jeżeli tak to w jaki sposób określić ich wartość? Czy należy prowadzić ewidencję przekazania tych towarów?

Podatnik otrzymuje od kontrahenta zagranicznego spoza UE materiały reklamowe. Są to stojaki ekspozycyjne, katalogi itp. Są one dostarczane bezpłatnie na podstawie faktury pro-forma. Podatnik z tego tytułu zalicza jedynie podatek VAT z tytułu importu towarów oraz cło, jeżeli powstaje obowiązek jego zapłaty. Katalogi są wydawane klientom podatnika i nie jest prowadzona ich ewidencja.

Ekspertax odpowiada: Każde nieodpłatne świadczenie w naturze otrzymane przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowi przychód z tej działalności. Wartość otrzymanych świadczeń określa się na podstawie cen rynkowych rzeczy tego samego rodzaju i gatunku, uwzględniając przy tym w szczególności ich stan i stopień zużycia oraz czas i miejsce ich udostępnienia. Stąd otrzymanie materiałów reklamowych należy ująć w prowadzonej ewidencji księgowej.

Jeżeli podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR), to przychód z tego tytułu zalicza się do pozostałych przychodów w kol. 8 KPiR. Jeżeli podatnik prowadzi księgi rachunkowe, to przychód z tego tytułu należy ująć na koncie właściwym dla ewidencjonowania pozostałych przychodów operacyjnych.

Dla dla celów podatku dochodowego nie trzeba prowadzić ewidencji przekazywanych materiałów reklamowych.

Na gruncie VAT nieodpłatne przekazanie klientom (kontrahentom) materiałów reklamowych będących towarami należy uznać je za darowiznę. Darowizna taka  w skutkach podatkowych jest tożsama z opodatkowaną dostawą odpłatną.

Można tego uniknąć, jeżeli towary te uznamy za prezenty o małej wartości, które są przekazywane na cele związane z działalnością. Jest to możliwe jednak tylko wówczas, gdy:

  1. łączna wartość prezentów wydanych danej osobie lub podatnikowi nie przekracza w roku podatkowym kwoty 100 zł oraz pod warunkiem, że na okoliczność tego przekazania jest prowadzona ewidencja pozwalająca na ustalenie tożsamości obdarowanych,
  2. jednostkowa cena nabycia netto (gdy nie ma ceny nabycia, bierzemy pod uwagę jednostkowy koszt wytworzenia) określona w momencie przekazywania towaru, nie przekraczał 10 zł – może być to wartość odpowiadająca podstawie opodatkowania z tytułu importu, wtedy przekazań nie trzeba ujmować we wspomnianej wyżej ewidencji.


Podstawa prawna:

•  art. 11 ust. 2 – 2b, art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),
•  art. 9 ust. 1art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 5, ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.),
•  art. 2 pkt 7, art. 5 ust. 1 pkt 3, ust. 2, art. 7 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki Podatki dochodowe Nieodpłatne otrzymywanie materiałów reklamowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________