ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Wypłata świadczenia chorobowego z zagranicznego systemu ubezpieczeń

wtorek, 14 października 2014 10:48

Wypłata świadczenia chorobowego z zagranicznego systemu ubezpieczeń

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pytanie: Czy od wypłaty świadczenia chorobowego wypłacanego przez system ubezpieczeń społecznych Austrii z dodatkowego ubezpieczenia na życie, które w Austrii opłaca sobie klientka banku w ramach prowadzonej tamże działalności gospodarczej bank jako płatnik ma obowiązek pobrać podatek dochodowy? Czy dokumenty z Austrii należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego?

Ekspertax odpowiada: Opisane w pytaniu świadczenie - wypłacane przez austriacki system ubezpieczeń społecznych z dodatkowego ubezpieczenia na życie, które w Austrii opłaca sobie klientka banku w ramach prowadzonej tam działalności gospodarczej - stanowi przychód z innych źródeł.

Zatem bank wypłacający świadczenie w Polsce, które jako świadczenie chorobowe pochodzi z zagranicznego systemu ubezpieczeniowego, nie jest z tego tytułu płatnikiem i nie jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy. Bank jako instytucja wypłacająca nie został zaliczony do kręgu płatników zobowiązanych do pobrania zaliczki na podatek dochodowy.

Bank ma jedynie obowiązek, w terminie do końca lutego po zakończeniu roku podatkowego sporządzić formularz informacji PIT-8C o wysokości przychodu z innych źródeł i przekazać do osobie otrzymującej opisane świadczenia oraz do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby.

Bank nie musi, ale również nie ma prawa żądać od osoby otrzymującej świadczenia tłumaczenia przysięgłego dokumentu, który by potwierdzał rodzaj świadczenia. Wystarczającym jest skorzystanie zwykłego tłumaczenia, np. za pomocą internetu. Tłumaczenia mogą jedynie zażądać organy podatkowe, jeżeli prowadziły będą kontrolę podatkową.

Podstawa prawna
•  art. 10 ust. 1 pkt 7, pkt 9, art. 18, art. 20 ust. 1, art. 35 ust. 1 pkt 1, art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),
•  art. 297 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.),
•  art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 7 października o języku polskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 43, poz. 244 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki Podatki dochodowe Wypłata świadczenia chorobowego z zagranicznego systemu ubezpieczeń

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________