ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Formularz CIT-8/O. Kto wypełnia?

piątek, 17 października 2014 02:38

Formularz CIT-8/O. Kto wypełnia?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pytanie: Jak prawidłowo wypełnić formularz załącznika CIT-8/O w przypadku stowarzyszenia o statusie OPP, ale prowadzącego działalność gospodarczą, które przeznacza zysk na cele statutowe?

 

Ekspertax odpowiada: Status organizacji pożytku publicznego zawęża zakres działalności danego podmiotu wpisanego do rejestru takich organizacji do ściśle określonych obszarów zadań publicznych, w związku z wykonywaniem których przychody przeznaczone na te cele korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego (art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Istotne jest również to, że nieodpłatna działalność prowadzona przez organizację pożytku publicznego nie zalicza się do działalności gospodarczej rozumianej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast działalność odpłatna prowadzona przez taką organizację zalicza się do działalności gospodarczej, z której przychody nie korzystają ze zwolnienia podatkowego w oparciu o status OPP.

Opisy poszczególnych wierszy zamieszczone we wzorze załącznika CIT/O dokładnie wyjaśniają jakie dane podatkowe muszą być w nim ujęte. W poszczególnych polach ujmuje się dochody zwolnione z podatku dochodowego z określonych tytułów, które to zwolnienia wyglądają następująco:

•    Pole 8 i 9 – należy w nim ująć dane o wysokości dochodów osiąganych przez podmioty wymienione w pkt 4a – 4p, 4u, 5, 5a, 21, 26, 37, 39, 40, 42 - 46, które przeznaczane są na ściśle wskazane cele. Zwolnienia ta przysługują każdemu podmiotowi, którego celem statutowym jest działalność w zakreślonych tamże obszarach. Z tego też względu zwolnienia te będą również przysługiwały stowarzyszeniom. W przypadku stowarzyszeń posiadających status OPP zwolnienia obejmują przychody z odpłatnej działalności gospodarczej przeznaczone na cele wskazane w przepisach.

•    Pole 10 – należy w nim ująć wszystkie dochody jednostek organizacyjnych posiadających status OPP, które przeznaczone są działalność statutową, do której nie zalicza się działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeżeli dana jednostka organizacyjna – np. stowarzyszenie, która posiada status OPP prowadzi równolegle nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą, przeznaczając uzyskane z niej przychody na cele statutowe zwolnione z podatku dochodowego, to w polu tym ujmuje się jedynie przychody służące finansowaniu działalności pożytku publicznego. Pozostałe przychody, które przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej zwolnionej z podatku dochodowego należy ująć w innym odpowiednim polu formularza CIT/O.

•    Pole 70 – ujmuje się w nim sumę dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym i w latach poprzedzających, czyli zarówno te zawiązane ze statusem OPP, jak i te związane z inną działalnością statutową, które do końca tegoż roku nie zostały wydatkowane na cele zwolnione z podatku dochodowego.

•    Pole 71 – ujmuje się w nim kwoty przychodów z tytułów wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które były wypłacane podmiotom nieposiadającym w Polsce siedziby. Informacja o tych przychodach ma istotne znaczenie w takich przypadkach, w których OPP korzystająca ze zwolnienia z podatku w związku z wykonywaniem zadań statutowych zwolnionych na tej podstawie z podatku dochodowego, wypłaca nierezydentom należności za ich świadczenia na rzecz OPP. W takich bowiem przypadkach celowość wypłacanego wynagrodzenia może być badana w kontekście związku tychże świadczeń z celami statutowymi OPP, w szczególności zaś ich przydatności dla wykonywanych zadań.

•    Pole 72 – służy do ujmowania kwot podatku dochodowego pobranego od wynagrodzeń wypłacanych nierezydentom.

Podstawa prawna:

• art. 1 ust. 1 pkt 1, art. 3 – 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536),
• ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. nr 79 z 2001 r., poz. 855 ze zm.),
• art. 3 ust. 2; art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.),
• ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.  o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.),
• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. nr 265, poz. 1575) – wzór załącznika CIT/O.

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki Podatki dochodowe Formularz CIT-8/O. Kto wypełnia?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________