ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Amortyzacja środków trwałych których zakup sfinansowano dotacją

piątek, 17 października 2014 02:42

Amortyzacja środków trwałych których zakup sfinansowano dotacją

Napisane przez  Marian Szałucki

Pytanie: Jak ustalić odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych sfinansowanych w części dotacją i w części kredytem?

Podatnik czynny VAT zakupił maszyny. Zakup sfinansowany został z dotacji otrzymanej od Agencji Rolnictwa w kwocie ok. 300.000 zł i z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie ok. 500.000 zł. W jaki sposób kwotowo należy ująć w środki trwałe tak aby podlegały amortyzacji?

Ekspertax odpowiada: Czynni podatnicy VAT, którzy wykonują wyłącznie czynności opodatkowane, rozliczają skutki zdarzeń gospodarczych w podatku dochodowym w kwotach netto.

Rozliczeń z tytułu podatku dochodowego także należy dokonać w kwotach netto.

Do ewidencji środków trwałych, zarówno podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jak też ksiąg rachunkowych, jako wartość początkową środka trwałego należy przyjąć cenę zakupu netto każdego ze składników, powiększając ją o ewentualne wydatki związane z zakupem poniesione do dnia przekazania środka trwałego do używania, a jest nim dzień ujęcia w ewidencji.

UWAGA!
Dla określenia wartości początkowej nie ma znaczenia, że zakup środków trwałych został w części sfinansowany z dotacji.

W ewidencji należy ustalić właściwą stawkę amortyzacji oraz związaną z nią kwotę rocznego odpisu amortyzacyjnego liczoną od wartości początkowej. Kwota ta w całości będzie stanowiła koszt ekonomiczny prowadzonej działalności, jednakże do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć tylko jej część. Tę część odpisu należało będzie określić w proporcji, w jakiej zakup danego środka trwałego został sfinansowany z dotacji.

Przed wyjaśnieniem w jaki sposób należy tę proporcję ustalić trzeba zauważyć, że w przypadkach dotacji przyznawanych czynnym podatnikom VAT kwota podatku nie jest najczęściej kosztem kwalifikowanym (z opisu stanu faktycznego nic na ten temat nie wynika).

Oznacza to, że kwota dotacji jest kwotą netto, przyjęto, że tak było w tym przypadku. Wartość początkowa (cena netto) poszczególnych środków trwałych wynosi jak niżej (kwota podatku obliczona zgonie z art. 106e ust. 7 ustawy o VAT):

  • ładowacz czołowy: cena netto = 49.200 – 49.200 × 23/123 = 40.000
  • ciągnik siodłowy: cena netto = 387.204 – 387.204 × 23/123 = 314.800
  • przyczepa rolnicza: cena netto = 40.590 – 40590 × 23/123 = 33.000
  • ciągnik z kabiną: cena netto = 330.870 – 330.870 × 23/123 = 269.000
  • łącznie netto = 656.800

W związku z taką wartością netto nabytych środków, 300.000 zł pochodzące z dotacji stanowiło 45,676% tejże wartości, zatem odpowiadająca właśnie temu współczynnikowi część kwoty rocznego odpisu amortyzacyjnego nie będzie się zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczać jedynie 54,324% rocznej kwoty odpisu amortyzacyjnego.

Podstawa prawna:

• art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 22 ust. 8, art. 22a ust. 1, art. 22g ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 22n, art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a, pkt 45, art. 24 ust. 1 – 2, art. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),
• art. 3 ust. 1 pkt 15art. 28 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 32 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz 330 ze zm.),
• art. 86 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki Podatki dochodowe Amortyzacja środków trwałych których zakup sfinansowano dotacją

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________